Luleå Industripark - Hertsöfältet

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle. Industriparken är det gemensamma namnet på det industriområdet Svartön och det nya industriområdet Hertsöfältet. Områdena förenas av en bro – och av de gröna framtidsplanerna.

Området på 125 hektar mark består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

Om Luleå Industripark och den gröna omställningen

Luleå Business Region bjöd i början av september in till en kunskapshöjande studiedag för tjänstepersoner från kommunala bolag och förvaltningar som direkt arbetar eller kommer att arbeta med allt från detaljplaner, exploatering, miljöfrågor, energi, vatten/VA, cirkularitet, infrastruktur till övriga frågor som alla är kopplade till den gröna utvecklingen på Svartön och Hertsöfältet – det område som utgör Luleå Industripark.

Läs hela artikeln i Vårt Luleå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt i området

Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier i Luleå

Talga framskrider enligt plan med färdigställandet av anodkvalificeringsanläggningen i Swerims lokaler i Luleå.

LÄNK: Talga fortsätter utforska Europas största grafitfyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VA gynnar Luleå Industripark

Luleå kommuns vatten- och avloppssystemet är identifierat som en begränsande faktor för tillväxt. Omfattande kapacitetshöjande åtgärder krävs och för att åtgärda detta startades projektet Östra Länken. Det är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna. Byggandet av Östra Länken startade år 2014 och ska i denna första fas vara klart 2026.

Området som Östra Länken skall passera är högaktuellt när det gäller en rad expansiva satsningar både i befintlig industri, nya etableringar och hamnverksamhet. En trygg och robust VA-försörjning utgör en grundpelare även för industriverksamhet.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030. Huvudvattenledningarna som anläggs i etapp 2-1 möjliggör framtida exploatering och förtätning på Svartön och Hertsön.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030.

VA - arbeten 2023-2024 Svartöstaden och Hertsön

Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar sig arbeten rörande dragning av vatten- och avloppsledningar bostadsnära områden.

Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp 2 kommer att genomföras vilket innebär förberedande arbete som geoteknik och miljöprovtagningar för sträckan som rör sig från Örnäset till Hertsön.

Jobben blir mest synligt vid Avaviksvägen

Till största del påverkas inte allmänheten, förutom vid Avaviksvägen på Hertsön där vi startade jobbet november 2022. Här handlar det om att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark.

Påverkan på ridvägarna på Hertsön

Förutom en begränsad framkomlighet kommer ridvägarna vid Hertsö ridhus att påverkas och där pågår ett samarbete med Hertsö ridhus, och fokus är att minimera störningarna för verksamheten.

Ny pumpstation och vatten- och stillvattenledningar

Under 2022/2023 planeras den första pumpstationen att börja byggas vid Gräsörenbron som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen.

När det gäller dagvattenhantering, grävs den inte ned, i stället används diken vilket gör att det renas på vägen till källan, som kallas recipienten.

När det gäller avverkningen av skog sker detta etappvis, utifrån besked om företag som ska etablera sig.

När väl detta arbetet är igång kommer det att märkas på så vis att gång och cykeltrafikanter omleds via Hertsövägen.

Pumpstationen uppförs inom ramen för projekt Östra Länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetet med etableringen av Luleå Industripark - Hertsöfältet startade våren 2021 med nedtagning av träd.

Närhet till vatten

Närhet till hamnen

Luleå Industripark ligger i nära anslutning till Luleå Hamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tar hand om varor och gods året runt. Luleå Hamn är också hemmahamn för fyra isbrytare som säkerställer hamndriften vintertid. Hamnområdet utvecklas ytterligare med Norrbotniabanan, järnvägsanslutning till en ny godsterminal och inte minst Malmporten, ett av Sveriges största farledsprojekt som rustar sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov.

Så blir dragningen av nya farleden in till Luleå

Luleå är en av de hamnar som har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och projektet får även ekonomiskt stöd från EU.

Malmen som bryts i regionen skeppas ut från Narvik och Luleå till stålverk runt om i världen. Bättre kapacitet för utskeppning via Luleå är det enda realistiska alternativet för den ökade produktionen på malmfälten. De två utskeppningshamnarna kompletterar också varandra i händelse av trafikstörningar.

Malmporten

Regeringen beslutade i den nationella infrastrukturplanen 2018–2029 att satsa på en utbyggnad av Luleå hamn.

Malmporten beräknas kosta sammanlagt 2,7 miljarder kronor. 1,3 miljarder kronor investerar Luleå Hamn (med Luleå kommun som borgen) Länk till annan webbplats. och 1,3 miljarder tillskjuter staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket. Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt genom tiden som möjliggör att hamnens kapacitet tredubblas genom att större fartyg kan anlända och lastas fullt.

Läs mer på Vårt Luleå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till sidan om Malmporten

Tillväxt i Luleå - satsningar på infrastruktur och industrier

 • Norrbotniabanan: Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som
  kommer att göra det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet.
 • LKAB: LKAB bygger en ny industripark för att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin på Svartön.
 • Talga Group: Talga Group ska bygga en anodfabrik i Luleå som ska producera anodprodukter för grönare litiumjonbatterier.
 • Catena AB (publ) och Logistic Contractor: Två av landets största industribyggare Catena AB (publ) och Logistic Contractor har etablerat sig i Luleå.
 • EgenLokal.se EgenLokal.se etablerar sig i nya industriområdet i Dalbo och därefter är det också klart att de även etablerar sig i Boden.
 • Grupo Fertiberia: Spanska koncernen Grupo Fertiberia planerar produktion av fossilfri konstgödsel och grön ammoniak i Luleå-Boden.
 • Ozoneair: Luleåföretaget Ozoneair bygger en ny anläggning i Luleå och tar hem stora delar av sin tillverkning som nu ligger företrädesvis i delar av Asien. Investering på inledningsvis 100 miljoner.
 • Consid AB: Ett av Sveriges större IT-konsultbolag Consid AB etablerar sig i Luleå.

Centrum för utveckling av grönt stål

 • SSAB har beslutat att tidigarelägga sin gröna omställning med 15 år. Masugnen ska ersättas med en ljusbågsugn och ett valsverk. Det nya stålverket ska byggas samtidigt som det gamla fortsätter sin verksamhet.
 • H2 Green Steel bygger en helt ny ståltillverkning från scratch som ska sysselsätta runt
  1 500 personer. H2 Green Steel byggs i Boden, men är lika betydelsefullt för Luleå. Industriområdet ligger faktiskt bara några kilometer från kommungränsen. Investering runt 30 miljarder.
 • SSAB, LKAB och Vattenfalls arbete med HYBRIT. I Luleå tillverkar pilotanläggningen redan fossilfritt stål och man bygger ett vätgaslager i Svartöberget.

Etableringar Hertsöfältet

Talga i färd att färdigställa Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier i Luleå 2022

Talga framskrider enligt plan med färdigställandet av anodkvalificeringsanläggningen i Swerims lokaler i Luleå.
Med den stora ugnen nu installerad kvarligger planen att ha anläggningen klar under slutet av första kvartalet 2022. Samtidigt blev man första företag att skriva under EU:s gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning.

Talgas kvalificeringsanläggning, s.k. EVA [Electric Vehicle Anode qualification plant] framskrider enligt plan i Luleå. I anläggningen, vilken kommer vara Europas första anodfabrik för litiumjonbatterier, kommer Talgas flaggskeppsprodukt Talnode-C® produceras i något större volymer för testning tillsammans med batteri- och fordonskunder.

Strukturell konstruktion liksom elinstallation är i det stora hela nu färdigställt och den mekaniska konstruktionen framskrider enligt plan, trots vissa förseningar i frakt av maskiner från andra länder. Den centrala coating-ugnen har nu installerats och installation av annan utrustning har påbörjats.

Hållbar råmaterialförsörjning

Samtidigt blev Talga första företag att skriva under EU:s nya gemensamma principer för en hållbar råmaterialförsörjning. Principerna färdigställdes av EU-kommissionen i juli och syftar till att bidra till EU:s övergripande hållbarhetsmål, den så kallade ’EU green deal’. Riktlinjerna innehåller principer för att genom klimatsmart extraktion och förädling av europeiska råvaror säkra försörjningsbehov inom hållbara europeiska värdekedjor.

Talgas grundare och koncernchef Mark Thompson kommenterar:

- När Europa nu går över till elfordon förväntas efterfrågan på grafit till bilbatterier till 2050 öka med 383% enligt Världsbanken.
Detta betyder i sin tur också att det är mycket viktigt för batterivärdekedjan blir så grön som möjligt och att anodmaterial tillverkas på rätt sätt.

Vår högkvalitativa grafitfyndigheter i norra Sverige och vår användning av 100% förnybar kraft säkerställer att vårt batterimaterial har ett ultralågt CO2-avtryck, och vi är entusiastiska att utveckla vårt projekt på ett sätt som lever upp till de höga miljö- och samhälleliga mål som EU har ställt upp och som möjliggör renare energilagring för alla.

Trafik i området

Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Mer läsning om översiktsplanen

Översiktsplan 2021 är plattformen för kommunens strategiska arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. Förslagets huvuddokument är Program till Vision Luleå 2050.

Översiktsplanen innehåller flera delar, såsom den digitala översiktsplanen med program och kartor, fördjupningar, tillägg, beskrivning av konsekvenser och bilagor.

I översiktsplan 2021 (2013) kan du läsa mer om översiktsplanen för Luleå i stort.

Vi arbetar i projektet

AFRY

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

LULEÅ ENERGI - LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, här är representanter från Luleå Energi, Lunet och Licab.

Luleå Energis roll i energiomställningen

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtidssäkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle.

På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

Luleå kommun

Här ses Jan Löfgren, Ulrika Larsson, Maria Ekholm, Fredrik Bladfors, Anna Karlsson och Charlotte Reinholdt

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar.

Luleå kommun bygger infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken. Vi är ett stort team som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS

Kontakt

Se flik nedan

Bakgrund - Agenda 2030

Målet är hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

 – Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Beslut i ärendet

Vägar till Hertsöfältet rustas

2021-03-05

 Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott idag godkänt igångsättningstillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

Både gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen, är cirka en kilometer.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Inför fortsatt exploatering av Hertsöfältet behöver vägnätet förstärkas. Hertsövägen mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen byggs om och förstärks. Och ca en kilometer lång gång- och cykelväg byggs längs Hertsövägen.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Kontakt

Huvudprojektledare:
Lisa Wallgren Luleå kommun
0920 45 56 48

Projektledare:
Emma Sailamaa, Luleå kommun
0920-45 62 68

Kommunikation:
Eva Sundgren, Luleå kommun
070-338 96 95

Här ska Luleå Industripark växa fram.

Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet.

Arbetet startar 2021.

År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Luleå industripark, Hertsöfältet, är en viktig del i den gröna omställningen, där ska bland annat batterianoder tillverkas.