Kompetenslotsen i Luleå

Kompetenslotsen i Luleå arbetar med att bygga upp en nära samverkan med privata och offentliga arbetsgivare såväl som nyetableringar, samt verka för att stärka samordningsstrukturen mellan aktörer inom kompetensförsörjningsområdet i Luleå och Boden.

Luleå har bland den lägsta arbetslösheten i Sverige, samtidigt som vi har ett stadigt ökande behov av arbetskraft. Det innebär att vi behöver bli långt fler Luleåbor för att lyckas med framtidens gröna fossilfria omställning.

Stora utmaningar är att vänta inom de kommande åren och vi vill därför lotsa arbetsgivare att hitta lösningar för sin framtida kompetensförsörjning. Det kan handla om allt från att hitta rätt kompetens, till att arbeta för att skapa utbildningar som matchar dessa utmaningar.

Samverkan för en attraktiv tillväxtregion

Kompetenslotsen är ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå Business Region. Vi vill initiera och stimulera utveckling och innovation, utmana strukturer och arbetssätt för att skapa en hållbar kompetensförsörjning i norra Sverige. Tillsammans har vi siktet inställt på Norrbottens framtida expansion.

Vårt fokus ligger på regionens tillväxt och attraktivitet och att få fler människor att spana mot norr när det handlar om att välja vart de ska leva, arbeta och bo.

Team Flytta till Luleå

Luleå kommuns inflyttningsverksamhet bedrivs under verksamheten för Kompetenslotsen som tillsammans med övriga funktioner ingår i "Team Flytta till Luleå".

Inflyttarkoordinatorernas främsta uppgift är att underlätta och vara ett stöd för enskilda personer likväl som familjer som vill flytta och etablera sig i Luleå, samt visa på alla möjligheter som erbjuds här. De arbetar med att knyta branschöverskridande kontakter, testa nya arbetsmetoder och inkludera många olika funktioner i arbetet, kopplat till kompetensförsörjning likväl som kompetensattraktion.

Ambitionen är även att inkludera medborgarna för att bygga förståelse och delaktighet i skapandet av ett välkomnande Luleå.

Pågående projekt och samarbeten

Kompetenslotsen har ett antal pågående projekt och samarbeten.

Det pågående kriget i Ukraina har medfört en ökad andel ukrainare till Luleå. Samtidigt står Luleå och Norrbotten inför en omfattande kompetensförsörjningsutmaning och en stor samhällsomställning. Detta projekt syftar till att tillvarata de män och kvinnor från Ukraina som bor i Luleå och omfattas av massflyktingdirektivet genom att stötta dem till arbete eller studier samt öka deras känsla av social delaktighet i samhället och genom detta bidra till kompetensförsörjningen.

Projektet omfattar olika steg kopplat till individerna som kartläggning av kompetens, insatser som matchning, cv-skrivning, kontakter med arbetsgivare, praktik, deltagande i fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsinformation och dylikt, samt deltagande i minimässor och evenemang. Projektet omfattar även olika steg kopplat till arbetsgivare såsom mässor, breddad rekrytering, stöd vid anställning med mera. Med projektets insatser kommer fler att få ett arbete eller närma sig arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till kompetensförsörjningen i Luleå.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun
Projekttid: 2022-09 ‒ 2023-09
Projektledare: Monica Barck Flygare

Medfinansieras av Europeiska unionen

Den pågående gröna samhällsomställningen i norra Norrland kommer att ge upphov till omfattande arbetskraftsbehov under en längre tid. Nya etableringar och en stark arbetsmarknad gör att arbetskraftsbehoven framgent succesivt kommer att öka inom samtliga branscher och sektorer. På sikt finns möjligheter för nya branscher och näringar att fortsätta etablera sig i regionen, vilket gör kompetensförsörjningsfrågan allt viktigare, men även komplex. För att omhänderta det starkt ökade kompetensbehovet finns ett behov av att utveckla de befintliga samverkansstrukturerna.

Bodens kommun och Luleå kommun har sedan lång tid utvecklat en samverkan inom olika områden. I projektet Green Future Competence fördjupas samarbetet kring kompetensförsörjning och attraktion. Målsättningen är att kommunerna gemensamt ska vara föregångsregion i den hållbara samhällsomställningen. För att detta ska bli möjligt krävs extraordinära insatser på relativt kort tid. De övergripande målen för projektet är att skapa en gemensam plattform och samordningsstruktur för kompetensförsörjning för att nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess i den gemensamma arbetsmarknadsregionen Boden/Luleå. Vidare ska projektet bidra till att arbetsmarknadsregionen blir ett nav för tillväxt genom stabil kompetensförsörjning samt att öka attraktionskraften för Boden och Luleå.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun
Projekttid: 2023-03-01 – 2025-02-28
Projektledare: Eva Jonsson

Medfinansieras av Europeiska unionen

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare samt akademi erbjuder Kompetensstegen insatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering. Vi arbetar även med matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. Det handlar också om att utveckla långsiktig hållbarhet i verksamheten.

Luleå Näringslivs branschråd fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser och aktiviteter.

Kompetensstegen är en del av Kompetenslotsen i Luleå som hjälper företag att hitta de möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt.

Projektägare: Luleå Business Region
Projekttid: 2020-11-01 – 2024-06-30
Samarbetsparter: Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet
Resurs från Luleå Business Region: Linda Björk
Finansiärer: Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken, Längmanska, Luleå kommun, Luleå Business Region

Spana mot norr är ett rekryteringskoncept startat av Kompetenslotsen. Kommuner i Norrbotten har inbjudits att delta och många har anslutit sig till konceptet. Det vi arbetar för är en gemensam arbetsmarknadsregion och där Spana mot norr även är den paroll vi använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor.

Begreppet har visat sig mycket framgångsrikt och det har skapat ett ökat intresse för Luleå och Norrbotten. Samarbetet mellan kommunerna kommer att fortsätta vilket också är en viktig del i attraktionen av kompetens till Luleåregionen.

Vänd dig till Kompetenslotsen om du som arbetsgivare har rekryterings- eller utbildningsbehov.

I dagsläget består teamet av två företagskoordinatorer, en utbildningskoordinator, två inflyttningskoordinatorer samt en processledare.

Välkommen att kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa dig.

Kompetenslotsen når du via kompetenslotsen@lulea.se 
och Team Flytta till Luleå nås på movetolulea@lulea.se eller via kommunens kundcenter på telefon 0920-45 30 00.

Sidan uppdaterades den 24 april 2024