Strategisk plan för mandatperioden

Dokumentet strategisk plan är kommunens viktigaste styrdokument för mandatperioden. Den beslutas vart fjärde år av det nya kommunfullmäktige efter valet.

Bilden visar hur den strategiska planen förhåller sig till plan och budget som tas fram varje år.

Bilden visar hur den strategiska planen förhåller sig till plan och budget som tas fram varje år.

sDen strategiska planen innehåller:

  • Inriktningar för de övergripande målen till 2040
  • Planeringsstrategin för Program till Vision Luleå 2040 (översiktsplanen)
  • Kommunfullmäktiges styrning genom sina planer
  • Inriktning för stora investeringar
  • Inriktning för stora medborgardialoger

Under valåret startar en planeringsprocess med att flera olika underlag tas fram. På hösten efter valet blir underlagen ett förslag och i början av det nya året tar kommunfullmäktige beslutet om den strategiska planen.

Planen följs sedan årligen och inför nästa mandatperiod gör vi en utvärdering.

Så här kan arbetet med en strategisk plan beskrivas:

  • Underlag sammanställs under valårets höst
  • Ett förslag tas fram i slutet av valåret
  • Kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan tas i början av den nya mandatperioden
  • Uppföljning av strategisk plan finns i årsredovisningarna

Strategisk plan 2023-2026

Plan och budget 2022

Plan och budget 2023

Plan och budget 2024

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023