Tillgänglighet i kommunal service

I politiskt styrda verksamheter måste verksamheten styras så att målen för politiken uppnås.

Tillgänglighet är bron mellan den inre och yttre effektiviteten, alltså bron mellan prestationsförmåga och behovsuppfyllelse. Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och information till fysiska miljöer och hjälpmedel. Varje individs och grupps möjlighet att påverka sin egen livssituation är det bortre målet med tanken om tillgänglighet. Denna tanke kan delas in i fem delar:

1. Nåbarhet: Tanken om service

Att få kontakt med rätt kompetens inom rimlig tid är en förutsättning för service. Fokus måste ligga på att vara nåbar och återkoppla till dem man finns till för.

2. Tillgång: Tanken om behov

Ett behov är en brist på nödvändigheter. Det gäller att beskriva och utveckla de processer som synliggör hur resurserna ska användas på rätt sätt för att ge de behövande tillgången till motiverade insatser.

3. Tillträde: Tanken om mångfald

Ytterst handlar mångfald om mänskliga rättigheter. Det gäller att fortlöpande se över verksamheten för att synliggöra normer och undanröja hinder som gör att enskilda och/eller grupper hamnar utanför och inte ges tillträde.

4. Inflytande: Tanken om demokrati

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter. I en demokrati får alla vara med och göra sin röst hörd. Det gäller att utveckla dialoger med enskilda och/eller grupper som präglas av öppenhet och leder till inflytande i beslutsfattandet.

5. Påverkan: Tanken om samhällsnyttan

Samhällsnyttan handlar om det gemensamma bästa. Den offentliga verksamheten ska sträva efter att ingen särbehandlas när saklig grund saknas. Den påverkan som sker genom åsikter, värderingar eller handlingar ska vara samhällsnyttig.

Utifrån de olika delar tydliggörs det ansvar som vilar på alla verksamheter i arbetet med tillgänglighet. Varje nämnd och styrelse har ett eget helhetsansvar och tillgänglighetsfrågorna berör kommunens samtliga områden.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019