Det här gör Luleå kommun och dess bolag för att framtidssäkra Luleå

På den här sidan hittar du goda exempel från Luleå kommuns olika verksamheter, förvaltningar och bolag på åtgärder som har minskat eller kommer att minska Luleås klimatpåverkan.

Kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan både i sina egna verksamheter och i Luleå som ort. Utsläppsminskningarna kan delas upp på fem områden enligt ovan.

Transporter

 • Luleå kommun satsar på att underlätta gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • Från L till Å, Luleå kommuns mobilitetskontor, skapar vi insatser som främjar beteendeförändring mot ett mer hållbart resande. Cykelskolor, arbetsplatsutmaningen #Viresergrönt, Sommargatan, Sommarrörelsen, Vintertramparna och Cykelauktion är några projekt L till Å driver eller stöttar.
 • Deltar i forskningsprojekt tillsammans med LTU för att främja aktiva skoltransporter.
 • Tjänstecyklar finns på flera förvaltningar och bolag. Klimatsmart, snabbt och smidigt – Thomas och William vid Luleås hemtjänst tar cykeln - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • El- och gasbilar används i våra bilpooler.
 • Arbetar för att minska mängden bilar som används av en person och i stället tillhandahålla gemensam bilpool.
 • Kommunanställda som åker kollektivt och kan arbeta under resan får räkna det som arbetstid.
 • Luleå lokaltrafik (LLT) byter ut alla sina dieselbussar mot gas- eller elbussar fram till och med 2030. Klimatsmarta transporter i Luleå både på land och till sjöss inom mindre än tio år - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • Luleå Hamn ska i samarbete med Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket genomföra projektet Malmporten. Sjötransporterna av gods kommer då att bli betydligt effektivare och både bränsleförbrukning och utsläpp kommer att minskas med upp till 40 % när Malmporten är genomfört 2028. Klimatsmarta transporter i Luleå både på land och till sjöss inom mindre än tio år - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • Luleå lokaltrafik och Länstrafiken ser i gemensamt projekt över möjligheterna att samarbeta kring sina biljettsystem.
 • Under 2022 har Lulebo byggt/konverterat totalt 176 parkeringsplatser med möjlighet till elbilsladdning. Bolaget har också antagit en strategi för fortsatt utveckling av elbilsladdning i alla bostadsområden.
 • Luleå kommun arbetar med klimatsmarta leveranser för att minimera transporterna vid beställning av olika varor och tjänster.
 • Luleå Hamn tillsammans med Uniper, Luleå Energi, ABB och ESL-Shipping planerar att bygga en vätgashub i Luleås hamn, något som så småningom ska kunna bidra till helt fossilfria fartygstransporter i framtiden.
 • Lulebo har genomfört en övergång från diesel till elbilar i bolagets bilpark. Numera kör både trivselvärdar, bolagets förvaltare och bovärdar elbil.
 • Luleå Energi bygger infrastruktur som till exempel laddstolpar och fibernät för att underlätta medborgares klimatsmarta val.

Byggnader

 • Lulebo och LTU driver tillsammans ett forskningsprojekt kring hållbar renovering av flerbostadshus. Lulebo får validerade metoder och kvalitetssäkrar därmed sin renoveringsprocess. LTU får möjlighet att stärka sin forskning kring renovering ur ett livscykelperspektiv med hög praktisk och akademisk genomslagskraft. Fönsterstudie först ut i samarbetsprojekt mellan LTU och Lulebo AB - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • Lulebo ställer krav på minst Miljöbyggnad Silver vid nybyggnation av nya fastigheter
 • Luleå kommun har installerat biologisk rening i de flesta kommunala kök och minskat tömningstransporterna av fettavskiljare med 90 %. Fettälskande bakterier minskar tömningstransporterna med 90 procent - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • På Professorsvägen på Porsön pågår renovering av Lulebos flerbostadshus vilket inkluderar tilläggsisolering av fasad, nya energieffektiva fönster samt ny ventilation med återvinning av värme. Detta beräknas ge en energibesparing på 20 - 25 %.
 • Stadsbyggnadsförvaltningen har börjat ”riva varsamt” när de river och renoverar och tar tillvara fungerande byggdelar och utrustning, som sedan används i andra kommunala lokaler eller säljs i pop up-butik öppen för medborgarna
 • Lulebo har i samverkan med Lumire möblerat studentlägenheter med återbrukade möbler
 • Luleå kommun har en aktiv samverkan med Luleås olika fastighetsbolag för att förebygga klotter och skadegörelse
 • Luleå kommun ställer hållbarhetskrav på byggnader som exploatörer ska bygga vid anvisning och försäljning av kommunal mark, det handlar om till exempel minskad klimatbelastning, social hållbarhet, utomhusmiljö, mobilitetslösningar med mera. Hur arbetar Luleå kommun med minskad klimatpåverkan i den fysiska planeringen? - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • Lulebos lägenheter på Mariebergsvägen i Gammelstad har fått ny ventilation med återvinning av värme vilket ger en energibesparing på ca 15 % samtidigt som hyresgästerna får ett bättre inomhusklimat.
 • I ett samarbete mellan Luleå kommun, Lumire och Lulebo testas en ny sorts konstgräsmattor på Hertsö idrottsplats. I stället för granulat gjort av gummidäck (av fossil olja) som lätt sprids i miljön som mikroplast, används i testet ett granulat gjort av olivkärnor. Den nya sortens granulat ska testas under årets olika säsonger för att undersöka om det är ett fungerande alternativ snällare mot miljön.
 • Under 2022 startade Lulebo ombyggnad och renovering av studentlägenheter på Väderleden på Björkskatan där byte av ventilationen kommer att ge en energibesparing motsvarande 100 000 kwh/år.

Fysisk planering

Energi

 • Luleå kommun erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och föreningar
 • Luleå kommun byter till LED-belysning i kommunala lokaler
 • Luleå Energi producerar fjärrvärme av restenergier från industrin, fjärrvärmen planeras vara fossilfri till utgången av 2027
 • Luleå kommuns förvaltningar och bolag har elavtal med miljömärkt el
 • Luleå Energi har byggt ett energilager. Energilagret ger energibesparingar generellt och framför allt undviks tillfällen då fossila reserv/spetsanläggningar behöver startas i fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmen säkras också vid avbrott.
 • Luleå Energi erbjuder tjänsten ”Smart värme” som innebär möjlighet till effektivare värmeanvändning i enskilda hus, sparad energi och sänkta kostnader
 • Luleå Energi genomför testodling i växthus på Södra Hamnplan drivet på restvärme från fjärrvärmesystemet.
 • Luleå kommun ska öka sin egen energiproduktion genom att installera solceller där det är ändamålsenligt.
 • Luleå Energi producerar egen solel – dels vid egen solcellspark vid Sunderby sjukhus (Helia), dels vid anläggning på taket på de egna kontorslokalerna i Porsödalen.
 • 100 % av den värmeenergi som förbrukas i Lulebos fastigheter består av fjärrvärme, producerad av restenergier från industrin.
 • Luleå Energi säljer solcellsinstallationer
 • Luleå Energi utvecklar och tillhandahåller tjänster/verktyg för att kunder ska kunna kontrollera och styra sin energi- och elförbrukning, bland annat via en egen app.
 • Luleå Energi arbetar med att säkra tillgången till el som behövs i den gröna omställningen inom industrin och samhället i stort. Luleåmodellen bidrar till klimatnytta och omställning i hela Sverige - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.
 • Lulebo har minskad energiförbrukning som ett av sina prioriterade områden i sitt hållbarhetsarbete.

Konsumtion

 • Lumire möjliggör källsortering i villor och flerbostadshus
 • Har infört klimatsmart och säsongsanpassad matsedel i skolor, förskolor och vård- och omsorgs-
  boenden
 • Lumire genomför insamling av textil och prylar och möjliggör återbruk med hjälp av försäljning i butiker
 • Gör det möjligt att låna sport- och fritidsutrustning via Fritidsbanken
 • Genomför insamling av gammal elektronik och möjliggör återbruk av fungerande enheter och återvinning av metaller
 • Luleå är en certifierad Fairtrade City vilket innebär att kommunen köper in Fairtrade-märkta produkt- er som bananer, kaffe, te, socker mm
 • Instrument som lämnas in på Risslan återbrukas i Kulturskolans verksamhet
 • Har infört valfrihet kring menyn för måltidspersonalen på skolor och förskolor så de kan laga mat utifrån barnens favoriter och vilka rester det finns
 • Sparar in på nyinköp av möbler och utrustning med hjälp av Inventariebanken som samlar in och säljer vidare inom den kommunala organisationen
 • Återbrukat material från Samlat och Risslan används i skolornas sy- och träslöjd
 • Under 2021 - 2022 genomförde Lumire, tillsammans med Lulebo och Naturskyddsföreningen i Luleå, tävlingen Minimeringsmästarna. Det är en nationell tävling för en mer hållbar livsstil där deltagarna tävlar i att minska sitt avfall i syfte att inspirera att konsumera mer hållbart.
 • Lumire arrangerar Klädbytesdagar i samarbete med bland annat Naturskyddsföreningen
 • Lumire möjliggör insamling och återvinning av en stor mängd fraktioner på återvinningscentralen Risslan, Antnäs, Råneå och Sunderbyn
 • Lulebo tillhandahåller kärl för sortering av avfall i de flesta fraktioner i samtliga av sina bostadsområden. I samband med inflyttning får alla hyresgäster information om hur avfallet ska sorteras.
 • Tar bort papperskorgar på kontoren och ersätter med gemensamma källsorteringskärl

Sidan uppdaterades den 17 september 2023