studenter

Internationellt arbete

Luleå kommun bedriver ett omfattande internationellt samarbete för att stödja näringslivet, utveckla kommunens egen verksamhet och fördjupa demokratins funktionssätt.

Genom att delta i internationella projekt och internationellt samarbete tillförs nya resurser, ökad kunskap, vidgad kompetens och nya perspektiv till den kommunala verksamheten.

I samverkan med olika partner (institutioner, folkrörelser, kommuner, regioner, företag och andra inom och utom landet), stärks Luleå kommuns och regionens attraktionskraft i internationella sammanhang.

Genom medverkan i olika partnerskap har kommunen aktivt markerat sin vilja till samverkan med omvärlden.

Det övergripande ansvaret för de internationella frågorna ligger på enheten för samhällsutveckling. Den ansvarar för följande:

  • samordna kommunens internationella arbete
  • starta upp och styra internationella näringslivsprojekt
  • underhålla och utveckla kontakter med partners, nätverk och organisationer
  • finnas som stöd vid internationella kontakter och besök
  • informera kommunens förvaltningar och bolag om internationella utvecklingsprogram
  • bevaka och påverka EU-politik som har betydelse för näringslivsutvecklingen i Luleå.

Aktivitetsplan för Luleå kommuns internationella arbete 2024–2027

Den övergripande aktivitetsplanen ska ge stöd och vägledning för prioritering och fokus i det internationella samarbetet samt skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete och aktiviteter. Planen ska ge information om Luleå kommuns ambition och strävan efter att bedriva ett hållbart internationellt arbete.

För mer information

Nataliia Hammarberg, nataliia.hammarberg@lulea.se
Strateg internationellt samarbete

Sidan uppdaterades den 21 december 2023