Individens behov i centrum

Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tillsammans beskriva dina resurser, behov och mål samt följa upp att våra insatser ger ett resultat för dig. Arbetssättet ger dig större delaktighet och möjlighet att påverka.

Sedan januari 2017 arbetar Luleå kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom Socialförvaltningen. Det heter individens behov i centrum (IBIC) och är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.

Det här är IBIC

Vuxna personer, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, ska få stöd och hjälp utifrån sina individuella behov. Socialstyrelsen har därför utvecklat Individens behov i centrum, IBIC. Målet är att alla individer ska få sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och bli mer delaktiga i hur stödet utformas.

Med ett systematiskt arbetssätt kan vi bättre beskriva dina behov, resurser, mål och resultat. Vi använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som gemensamt språk för att beskriva dina behov.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Så jobbar vi med individens behov i centrum

När du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer du träffa en handläggare.

I mötet med handläggaren kommer du att få beskriva dina problem och resurser inom olika områden i ditt liv, och även vad du tror att en insats skulle kunna bidra till (ditt mål). Handläggaren kan ibland behöva träffa dig flera gånger för att kunna ta ställning till din ansökan och dina behov. Handläggaren får bara inhämta uppgifter från andra om du samtycker till det.

De uppgifter handläggaren tar in sammanställs till en utredning och med den som grund fattas sedan ett beslut. Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet.

När din ansökan beviljas lämnar handläggaren över ett uppdrag till den verksamhet som ska utföra det stöd du är beviljat. Uppdraget innehåller som regel uppgifter om vad du har ansökt om, en beskrivning av dina behov, resurser och mål samt vad du har beviljats. Om du tycker att någon annan uppgift där utöver är särskilt viktig kan du be handläggaren att skriva in det i uppdraget.

Du får vara med och planera hur och när insatsen i praktiken ska genomföras tillsammans med den som ska utföra din insats. Det ni kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan.

Uppföljning kommer att ske kontinuerligt och den har till syfte är att utvärdera om du uppnår dina mål, om målen har förändrats men även hur du upplever kvaliteten.

Långsiktighet

Det är en långsiktig förändringsprocess att börja sätta dina behov i centrum för insatserna. Arbetet utifrån individens behov i centrum och en ny genomförandeplan har precis påbörjats.

I första hand kommer förändringarna märkas av hos nya brukare. Du som är befintlig brukare märker förändringen allteftersom vi gör uppföljningar, när du ansöker om nya insatser eller då din genomförandeplan uppdateras.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2020