Ärenden inför Samhällsbyggnadsutskottet, måndag den 17 juni

På dagordningen finns 10 ärenden. Bland annat förnyad markanvisning till Daltallen Projekt AB för uppförande av radhus utmed Dalbovägen. Aktören föreslås ges ny markanvisning på samma villkor som ursprungligt avtal med en markanvisningstid fram till 2025-06-30.

Ett annat ärende är Antagande av detaljplan för del av Svartön, Svartön Östra. Planens huvudsakliga syfte är möjliggöra för tung industri och hamnverksamhet. Planen medger utfyllnad i vatten och utbyggnad av kaj och reglerar i första hand användning, byggnads- och anläggningshöjder samt upphävande av strandskydd.

Dessutom beslut gällande detaljplaneprogram för Södra utvecklingsområdet. Översiktsplanens målsättning för Södra utvecklingsområdet är att det omvandlas till en funktionsblandad stadsdel med tät, stadsmässig karaktär och tydlig koppling till vattnet, järnvägsstationen och övriga delar av centrum.

Här finns kallelsen för sammanträdet den 17 juni 2024


För frågor kontakta Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51.

Sidan uppdaterades den 12 juni 2024