Inför infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott

Infrastruktur- och servicenämnens arbetsutskott sammanträder den 4 juni 2024. På dagordningen står bland annat att besluta om igångsättningstillstånd reinvestering gång- och cykelvägar.

Förslag till beslut gällande igångsättnings-tillstånd reinvestering gång- och cykelvägar 2024

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna projektbudget för reinvestering av gång-och cykelvägar samt bevilja igångsättningstillstånd.

Som ett led i arbetet för ett grönare och mer miljövänligt Luleå ska huvudvägnätet rusta upp för gång- och cykeltrafik. En upprustning innebär även att driftskostnader kommer att minska. Kommande projekt under 2024 är gång- och cykelvägar på Hertsön.

Förslag till beslut gällande upphävande av beslut avseende inplacering av mobilbas-stationer/antenner i kommunala byggnader

Infrastruktur- och servicenämnden arbetsutskott föreslås föreslå infrastruktur- och servicenämnden att besluta upphäva stadsbyggnadsnämndens beslut om att inte tillåta inplacering av mobilbasstationer/antenner i kommunala byggnader.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022 att inte bevilja nya inplaceringar av mobilbasstationer/antenner i kommunala byggnader då man ansåg att det är olämpligt att i framtiden tillåta nya etableringar. De menade att det skulle innebära en risk, tex i samband med ombyggnationer. Nu föreslås att detta beslut hävs och att det nu är möjligt att tillåta mobilbasstationer/antenner i kommunala byggnader.

Kallelse till sammanträdet Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, direktör infrastruktur- och servicenämnden 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, ordförande infrastruktur- och servicenämnden, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 30 maj 2024