Beslut om tillfälliga entreprenörsbostäder

Luleå och Boden står inför flera stora industrietableringar. Entreprenörer som ska bygga de nya industrierna kommer att behöva bostäder till sina anställda. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslaget till inriktningsbeslut för Luleå kommuns hantering av tillfälliga entreprenörsbostäder. Syftet är bland annat att underlätta för industrins gröna omställning i regionen och främja en sund bostadsmarknad.

Förslaget innebär att kommunen upplåter markområden för upp till 3 000 tillfälliga bostäder, vilket bedöms motsvara det uppskattade maximala behovet under de närmaste åren.

– Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Och den arbetskraften kommer till stor del att komma utifrån. Därför behöver vi ordna boenden för alla de som kommer hit för att arbeta med byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn. Lyckas vi dessutom få dem att trivas och välja att stanna i Luleå är det ett stort plus, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

I första skedet föreslås ett område på Hertsöheden samt på Storporsön prioriteras för vidare utredning för att vid behov kunna tas i anspråk för tillfälliga entreprenörsbostäder.​​

– Vi har gjort en inventering av vilka kommunala markområden som kan vara lämpliga för tillfälliga bostäder och kommit fram till två prioriterade områden. Det är Hertsöheden som redan är planerat som ett framtida bostadsområde, och ett område på Storporsön som pekas ut som industriområde i detaljplanen, säger Helena Holm som är samordnare för kommunens arbete med entreprenörsbostäder.

Under 2023 har en arbetsgrupp inom kommunen arbetat för att möta det bostadsbehov som förväntas uppstå. Arbetsgruppen har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och undersökt förutsättningarna för tillfälliga bostäder inom Luleå kommun.

För att undvika akut bostadsbrist, snedvriden bostadsmarknad och förebygga sociala problem behöver kommunerna jobba tillsammans.

– När det gäller de sociala utmaningar behöver vi arbeta förebyggande för att undvika att det uppstår. Det handlar om att skapa en bra livsmiljö kring bostäderna, att det finnas aktivitetsytor, trygga gårdar, bra belysning och kanske till och med en reception som är öppen dygnet runt, säger Helena Holm.

Principer och kriterier

Förslaget som politiken har behandlat omfattar principer för kommunens arbete med entreprenörsbostäder och upplåtelse av kommunal mark och ska fungera som utgångspunkt i dialoger med olika aktörer. Markupplåtelse ska ske enligt följande kriterier:

  • Avtal ska i första hand tecknas med aktörer som har ett direkt behov av entreprenörsbostäder för industrins gröna omställning, eller som har överenskommelser med sådana aktörer. Det kan till exempel handla om större projekt inom Luleå Industripark, Luleå Hamn eller liknande projekt i någon av grannkommunerna.

  • Avtalen ska innehålla krav på åtgärder för att säkerställa trygghet, säkerhet och ordning inom det aktuella området och för närområdet. Detta ska föregås av dialog mellan aktören, Luleå kommun och Polisen. Dialog ska även ske mellan kommunen och aktören kring till exempel utformning av byggnader, planering av utemiljön, samt åtgärder som bidrar till god livsmiljö för alla.
  • Innan upplåtelse av kommunens mark eller uthyrning av kommunens lokaler ska dialog ske med boende och verksamma i närheten av området.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen den 8 april.

Kontakt:
Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073 - 515 96 51
Helena Holm, samordnare entreprenörsbostäder, 076-138 23 30

Läs hela ärendet i kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott

Sidan uppdaterades den 11 mars 2024