IT-investeringar 2024 samt ekonomisk särredovisning av vatten och avlopp 2023

Det är några av ärendena som infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott ska ta ställning till den 14 mars.

IT-investeringar 2024

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna projektbudgeten
35 500 tkr kronor för IT-investeringar 2024. Infrastruktur- och servicenämnden ansvarar för drift, support och underhåll av organisationens digitala IT-infrastruktur. Kostnaderna omhändertas av förvaltningar och bolag i sin driftbudget för IT-avgift och separata IT-tjänster.

Ekonomisk särredovisning VA 2023

Infrastruktur- och servicenämnden föreslås besluta att fastställa ekonomisk särredovisning för VA-verksamheten för 2023.

VA-huvudmannen är enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att särredovisa kostnader och intäkter uppkomna inom VA-verksamheten samt uppställa balans- och resultaträkning för verksamheten skild från övrig kommunal verksamhet.

Arbete för ökad tillväxt och ökad kapacitet
Flera större och mindre projekt redovisas där Östra länken är det största projektet följt av ny vattenförsörjning till Råneå.

I projekt Östra länken, som startade 2014, har arbete fortlöpt med de två sista etapperna. Etapp 1-Uddebo syftar till att ansluta systemet mot avloppsreningsverket samt etapp 2-Hertsön som avser ansluta delar av Hertsön samt de nya områdena Hertsöfältet och Hertsöheden till huvudstråket. Etapperna färdigställs under 2026. Upparbetade medel avseende vatten och avloppsinvesteringar i Östra länken passerade under 2023 en miljard kronor och omfattar totalt närmare två mil ledningsdragning samt fem huvudpumpstationer.

Ny vattenförsörjning till Råneå följer huvudtidplan. Under 2023 har delar av Rutvik anslutits till det nya spillvattensystemet som innebär att den tidigare spillvattenledningen mot Kyrkbyn som varit i mycket dåligt skick nu tagits ur bruk. Förutsättningar finns nu för utbyggnad av de nya planerade arbetsplats- och bostadsområdena i Rutvik.

Fortsatt högt betyg i hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex är en årlig undersökning som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA verksamheten. Årets resultat landar i fortsatt höga betyg för Luleås VA planering samt verksamhetens hushållning med energi, vattentillgång, personalresurser och kompetens.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, infrastruktur- och servicedirektör, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, infrastruktur- och servicenämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 8 mars 2024