Transporter för elever i anpassat fritidshem och ungdomsfritids är utredd – nämnderna väljer att fortsätta med transporter 

Frågan om transport till anpassad grundskolas fritidshem och ungdomsfritids har nu utretts. 

Riktlinjerna för skolskjuts innehåller regler som inte medger transporter till och från fritidshem. Förvaltningen upptäckte att riktlinjerna inte följdes utifrån att transport har ordnats för elever inskrivna på anpassad grundskolas fritidshem samt ungdomsfritids. Vårdnadshavare informerades därför om att transporterna skulle upphöra efter vårterminen 2023.

Detta ledde till att många berörda vårdnadshavare hörde av sig till Barn- och utbildningsnämnden, och i samband med det beslutade ordförande i Barn- och utbildningsnämnden att förvaltningen skulle utreda vilka möjligheter det finns att erbjuda dessa elever fortsatt transport till fritidshem eller ungdomsfritids. Nämnden beslutade också att fortsätta med transporterna tills frågan utretts och ett nytt beslut fattats.

Dialog med elever, vårdnadshavare och personal

Dialoger har förts med elever, vårdnadshavare och personal i den anpassade skolan och redovisas i en barnkonsekvensanalys. Även intresseorganisationer har tillfrågats. I dessa dialoger framkommer det att indragen transport innebär stora konsekvenser för elever i den anpassade skolan om vårdnadshavarna väljer att inte ha kvar sitt barn i fritidshemmet eller ungdomsfritids.

Fritidshem och ungdomsfritids är viktigt för dessa barn då de annars riskerar att tappa sitt sociala umgänge, få ökad psykisk ohälsa och bli hemmasittare. De påtalar att dessa elever behöver särbehandlas, och de särbehandlas redan genom att gå i en speciell skola som ligger på Tunaskolan, och inte har några valmöjligheter.

Nämnderna väljer att fortsätta med transporter

Förvaltningen föreslår till Barn- och utbildningsnämnden och Arbetsmarknads- och gymnasienämnden att inte ändra riktlinjen att omfatta transport till och från fritidshem och ungdomsfritids för elever i den anpassade skolan på grund av att man bedömer att det inte finns stöd i lag för det. Förvaltningen lyfter i stället möjligheten att ansöka om färdtjänst.

– Vi har fört en dialog med alla de politiska partierna i nämnderna och vi är överens om att vi ska fortsätta tillhandahålla transporterna för den här målgruppen som har särskilda behov och som annars riskerar att tappa sitt sociala umgänge och i förlängningen få ökad psykisk ohälsa, säger Fredrik Bruhn, ordförande i arbetsmarknads- och gymnasienämnden.

Maritha Meethz, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att de landat i det ställningstagandet baserat på en helhetsbedömning:

– Vi har utgått från såväl relevanta artiklar i Barnkonventionen, förvaltningens utredning, och en analys av hur andra kommuner hanterat frågan. Barnkonventionen ålägger samhället att i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa vid alla åtgärder som rör barn. Och när det gäller barn med funktionsnedsättningar har de rätt till ett liv som främjar den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Beslutet fattas av Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2024-03-19 och Barn- och utbildningsnämnden 2024-03-20.

– Tillsammans med övriga partier kommer vi därför yrka på att de särskilda transporterna ska fortsätta erbjudas och att riktlinjerna ska ändras, säger Fredrik Bruhn, ordförande i arbetsmarknads- och gymnasienämnden.

Kontaktpersoner:
Maritha Meethz, ordf. Barn- och utbildningsnämnden, maritha.meethz@lulea.se, telefon: 0722-077973
Fredrik Bruhn, ordf. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden, fredrik.bruhn@lulea.se, telefon: 0761-477981

Sidan uppdaterades den 4 mars 2024