Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 7 december behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt nio ärenden som går till socialnämnden för beslut 21 december. Bland annat förslag om höjda verksamhetsbidrag till Kvinno- och Tjejjouren för 2024.

– Båda jourerna gör ett värdefullt jobb med stöd och hjälp till behövande tjejer och kvinnor i Luleå kommun och vi föreslår därför fortsatt stöd i linje med föregående år, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Nämnden beslutar också om uppräkning av avgifter inför 2024.

Verksamhetsbidrag

Kvinnojouren Iris hjälper och stödjer kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella övergrepp, hot och förnedring. Från januari till mitten av september 2023 har Kvinnojouren haft 21 kvinnor och 11 barn med totalt 1 219 nätter i sina lägenheter. Under sommaren 2023 har kvinnojouren haft samtliga sex platser belagda.

Socialnämnden föreslås att bevilja Kvinnojouren Iris verksamhetsbidrag om totalt 1 229 000 kronor för verksamhetsåret 2024, vilket är en höjning med 3,7% från föregående år och enligt konsumentprisindex.

Tjejjouren i Luleås huvuduppgift är att stötta, stärka och informera tjejer och unga kvinnor i åldrarna 12–30 år, främst via stödchatt och utåtriktad verksamhet. De arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Tjejjouren Luleå samverkar med myndigheter, vid evenemang och med andra föreningar för att synas och vara där de unga tjejerna är.

Socialnämnden föreslås att bevilja tjejjouren verksamhetsbidrag om totalt 608 225 kronor för 2024 vilket är en höjning med 3,7% från föregående år och enligt konsumentprisindex.

Förslagen gällande båda jourerna är i enlighet med riktlinjerna för föreningsbidrag och verksamhetsbidrag.

Uppräkning av avgifter

Socialförvaltningen gör årligen en genomgång och avstämning av gällande priser mot kostnadsutvecklingen. För 2024 föreslås en uppräkning av avgifter med 1,8 % avseende, mat och trygghetslarm, vilket följer kommunens uppräkning som bygger på konsumentprisindex (KPIF). Avgiften är avrundad till hela kronor. För hyror föreslås en uppräkning på 4,1 %, vilket följer samma uppräkning som stadsbyggnadsförvaltningen förhandlat med Hyresgästföreningen. Socialförvaltningen tar hänsyn till pensionsutvecklingen och löneutvecklingen vid förslag till uppräkning.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 7 december 2023

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 7 december 2023