Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december

På sammanträdet behandlades 27 ärenden, bland annat utveckling av Medborgarhuset i Råneå, justering av VA-avgifter samt kostnadsfria samtal hos familjerådgivningen.

Medborgarhuset i Råneå ska utvecklas som informations- och servicepunkt

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget att överföra ansvaret för Medborgarhuset i Råneå från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 januari 2024.

Förslaget innebär att 138 000 kronor av kommunbidraget för år 2024 överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, samt att 679 000 kronor av kommunbidraget för år 2024 överförs från infrastruktur- och servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden.

– Medborgarhuset har en viktig funktion som informations- och servicepunkt för Råneå med omland. Verksamheten får nu ökade förutsättningar att vara relevant och hållbar även i framtiden, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Justering av VA-avgifter

Arbetsutskottet godkände förslaget om justering av fast och rörlig brukningsavgift för vatten och avlopp (VA) med 20 procent från och med 1 januari 2024, samt att anta VA-taxa Luleå 2024. Brukningsavgiften ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. De ska också täcka kostnader för investeringar för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

Ökade kapitalkostnader, räntehöjningar, aktivering av genomförda investeringar samt påverkan från pandemin och Rysslands krig i Ukraina ligger till grund för förslaget.

Ökningen för en normalstor villa motsvarar 169 kronor per månad och för boende i lägenhet 97 kronor per månad inklusive moms. Nuvarande taxekonstruktion behålls och samtliga taxeslag höjs med angiven procentsats.

– VA-verksamheten har under de senaste 12 åren varit inne i en intensiv investerings- och utvecklingsfas för att möta framtida behov och säkra en god och hållbar vatten- och avloppsförsörjning för Luleåborna, bland annat med Östra länken. Under de senaste 10 åren har kapitalkostnaderna ökat från cirka 55 miljoner per år till 90 miljoner kronor. Mellan 2023-2030 förväntas de sammanlagda kapitalkostnaderna att öka med nästan det dubbla (från 90 till 170 miljoner). För att säkerställa en fortsatt balanserad utveckling av brukningsavgiften behöver VA-avgiften justeras, säger Carina Sammeli.

Utskottet antog även förslaget att justera upp anläggningsavgift för vatten och avlopp (VA) med tio procent från och med 1 januari 2024. Anläggningsavgiften är en obligatorisk engångsavgift som betalas vid anslutning till det kommunala VA-nätet.

Justering för en normal villa motsvarar en höjning med 24 312 kronor per anslutning till totalt 172 733 kronor. För flerbostadshus innebär det en höjning med 66 002 kr till totalt 468 945 kronor inkl. moms. Utan justeringen bedöms kostnadstäckningen för 2023-2028 motsvara endast 60 procent, vilket ligger till grund för förslaget.

Höjning av anläggningsavgifter föreslås ske stegvis under åtta år med motsvarande sex procent årligen exklusive index. Indexjustering enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) bidrar till en justering av anläggningsavgifterna motsvarande tio procent inför 2024.

Avgift för samtal på familjerådgivningen tas bort

Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget att avgiften för samtal på familjerådgivningen tas bort från och med 1 januari 2024.

Avgiften på 200 kronor per samtal infördes den 1 september 2022, personer med ekonomiskt bistånd skulle avgiftsbefrias. En utvärdering har visat att jämlikhet utifrån avgiftsbefrielsen inte uppnåtts då det finns andra målgrupper som har ekonomiska utmaningar förutom de som har försörjningsstöd. Om fler målgrupper ska innefattas som blir avgiftsbefriade medför detta administrativa insatser som tar personalresurser. Därför föreslår socialförvaltningen att avgiften tas bort för alla målgrupper.

– Kommunfullmäktige har i plan och budget 2024—2026 tilldelat socialnämnden en tilläggsbudget på 300 000 kronor per år för att erbjuda avgiftsfri familjerådgivning från 2024, säger Carina Sammeli.

Finansiering av programkontor för ImpactInnovation Design

Utskottet godkänner förslaget om finansiering av ett programkontor med fokus på design med forsknings- och kunskapssatsning kring attraktiva och välfungerande samhällen i den gröna omställningen. Syftet är att utveckla platser tillsammans med invånarna och att involvera dem från start. Det handlar bland annat om den gestaltade livsmiljön, funktion och estetik, ”innehållet” på platsen, livet mellan husen och kommunikation av platsen.

Finansiering av projektet ska ske med maximalt 1 miljon kronor (200 000 kronor/år 2024-2028) från anslaget för näringslivsbefrämjande insatser.

– Insatsen ligger i linje med beslutade prioriteringar och projektet inom framtidens Luleå. Det kan skapa förutsättningar för en bredare och attraktivare bild av näringslivet och kommunen bland både kvinnor och män, säger Carina Sammeli (S).

Se föredragningslista

Kontaktperson: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 4 december 2023