Ärenden till infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott den 7 december

Ett igångsättningstillstånd för reinvestering av belysning och ett för investeringar i vatten och avlopp för 2024. Det är två av ärendena som infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott ska behandla den 7 december.

Igångsättningstillstånd belysning 2024

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna projektbudget och bevilja igångsättningstillstånd för reinvestering belysning.

Luleå kommuns belysningsanläggning består av nära 70 mil kabel med över 21 000 belysningspunkter. På grund av ålder är reinvesteringsbehovet stort, bland annat på grund av att 2G-nätet stängs ned under 2025 samt att olika dela av tändsystemet håller på att fasas ut. Idag har kommunen 320 styrenheter som kommunicerar via 2G-nätet. Under 2024 är planen att byta ut 500 armaturer, 207 styrenheter och 30 belysningscentraler.

Investerings- och verksamhetsplan för vatten och avlopp 2024

Infrastruktur- och servicenämnden föreslås besluta att fastställa investerings- och verksamhetsplan för vatten och avlopp samt bevilja igångsättningstillstånd för investeringar i vatten och avlopp om 856 450 tkr för åren 2024–2026.

E-förslag om belysning och underhåll av gång- och cykelvägen från Mjölkuddsbanken mot Storheden

Infrastruktur- och servicenämnden föreslås att avslå e-förslaget om belysning och underhåll av gång- och cykelvägen från Mjölkuddsbanken till Storheden. Förslaget avslås med hänvisning till att den föreslagna sträckan är en promenadstig, inte en gång- och cykelväg, som går genom park- och naturområde som inte är anpassat för att snöröjas. I området finns dessutom skog som har höga sociala och ekologiska värden som eventuellt kan ta skada vid byggande av belysning och vid snöröjning. Det finns också redan en belyst och underhållen gång- och cykelväg från Mjölkuddsbanken till Storheden men med en annan sträckning än längs med älven.

Bland övriga ärenden

  • Revidering av Luleå kommuns riktvärdeslista för utsläpp av avloppsvatten från industri och annan verksamhet
  • Justering av särskild industritaxa för VA 2024
  • Internkontrollplan för infrastruktur- och servicenämnden 2024

Kontakt:

  • David Johansson, tf stadsbyggnadschef, tel 072-570 34 77
  • Ulrika Lundberg, infrastruktur- och servicenämndens ordförande, tel 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 1 december 2023