Ärenden inför samhällsbyggnadsutskott

Den 20 november sammanträder samhällsbyggnadsutskottet. På agendan finns tio ärenden, de flesta informationspunkter. Men även förslag till detaljplan för två bilhallar och kommunens yttrande om havsplanen ska behandlas politiskt.

Detaljplan för Hajen 10 och 11

Via kommunens byggdialog har ett förslag inkommit att bygga två bilhallar i en till två våningar samt ett kontorshus i upp till elva våningar. Kvarteret Hajen ligger inom Stadsviken som enligt översiktsplanen ska omvandlas till en tätbebyggd stadsdel med en blandning av bostäder och arbetsplatser. Utskottet ska ta ställning till om förutsättningarna till detta ska prövas genom att ett förslag till ny detaljplan.

Yttrande till havsplanen

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett samrådsförslag om nya eller ändrade områden för energiutvinning i Bottniska Viken, Östersjön och Västerhavet. Regeringsuppdraget till detta går ut på att möjliggöra för ytterligare 90 terawattimmar elproduktion till havs utöver den planering som finns i de nuvarande havsplanerna.

Kommunen ser positiv på utveckling av en ökad energiproduktion till havs så länge totalförsvarets och sjöfartens intressen inte riskerar att påverkas negativt.

– Behovet av förnyelsebar energi kommer att öka, inte minst i och med de industriella etableringar och omställning som planeras i Luleå- och Bodenregionen, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Läs kallelsen Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 15 november 2023