Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 9 november behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt nio ärenden som går till socialnämnden för beslut 26 november. Bland annat ett förslag om höjda ersättningar för ledsagare och avlösare.

Höjda ersättningar till ledsagare och avlösare inom LSS

Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera ledsagare och avlösare. Ett skäl kan vara att ersättningen per timme är lägre än i andra kommuner. Samtidigt har ersättningen för omkostnader bedömts varit högre än i andra kommuner och högre än de faktiska utgifterna.

De föreslagna förändringarna i ersättningsnivåer innebär en höjning av arvodet och en minskning av omkostnadsersättning. Det innebär en total höjning till 47 320 kr för arvode plus omkostnadsersättning, räknat på 15 befintliga uppdragstagare. Förslaget innebär en kostnadsökning på 4 673 kr per månad.

Anhörigstödet ska stärkas

Socialnämnden ska ha ett tydligt anhörigperspektiv och erbjuda stöd som underlättar för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning. Regeringen har tagit fram en nationell anhörigstrategi 2022 som ska stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg och göra stödet likvärdigt över landet. Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens riktlinjer revideras så att de bättre följer den nationella strategin.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 9 november 2023

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 9 november 2023