På utskottet: Tilläggsbudget, EU-samarbete och borgen

Den 6 november sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott. På dagordningen fanns sammanlagt 32 ärenden, däribland ett antal projektansökningar samt förslag om en tilläggsbudget. Bolagsordningar och ärendet om projektet Impactinnovation drogs ut och behandlas senare.

Förslaget på tilläggsbudget går ut på att omfördela vissa medel till nämnderna, efter utökade behov. Enligt nya prognoser för skatteunderlag och pensioner bedöms resultatet bli 37 miljoner kronor högre för 2024 än tidigare budget. På grund av ökade kostnader, kopplat till omvärldsläge och den höga inflationen föreslås att medel fördelas om för att tillgodose verksamheternas ökade kostnader. Beslutet om tilläggsbudget fattas i kommunfullmäktige.

Läs mer om detta i tidigare pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Omflyttning av medel

Den första januari börjar den nya förvaltningsstrukturen gälla. Den politiska majoriteten av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gav en omorganisationen i uppdrag med målet att ge ökade förutsättningar att utveckla servicen till medborgare, näringsliv och egna verksamheter.

I samband med omorganisationen behöver även medel flyttas mellan verksamheterna. Arbetsutskottet behandlade ett ärende som sammanfattar dessa omflyttningar av medel för år 2024.

Läs mer om den nya nämndstrukturen Länk till annan webbplats.

Borgen för utbyggnad av hamnen

Utskottet ställde sig bakom ett ärende om borgen för Luleå Hamn AB på 1,5 miljarder kronor. Luleå hamn är ett viktigt nav i industrins gröna omställning och kommer att byggas ut, med en muddrad ny farled, ny djupkaj samt på landsidan med nya områden byggda av muddringsmassorna. Finansiering av dessa åtgärder sker genom olika parter.

Nu krävs att Luleå kommun går in som borgen på 1,5 miljarder kronor för att bolaget Luleå Hamn AB kan bygga infrastruktur som mark och vägar, elförsörjning, skalskydd.

Fokus på internationellt arbete och EU-projekt

Utskottet informerades om kommunens internationella arbete som har fokus på tre områden: det regionala/arktiska områden, den Europeiska unionen samt genom vänorter. Inom det regionala/arktiska området medverkar Luleå kommun till exempel genom Arctic Mayors Forum, som är en viktig aktör inom det arktiska området. Inom den Europeiska unionen, till exempel genom North Sweden European Office, som är viktig direktlänk till Bryssel och EU.

– Kommunens mål för tillväxt, utveckling, innovation och sysselsättning följer EU:s mål, därför är det viktigt att vi går in och medfinansierar olika projekt, Om vi går in med 300 000 kronor, så har det stor betydelse, vi får mycket för pengarna, förklarar Carina Sammeli.

Näringslivsfrämjande insatser beviljas

Utskottet behandlade flera ansökan om medfinansiering av projekt som ligger i linje med beslutade prioriteringar och skapar förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas. Följande projekt får medfinansiering:

North Sweden European Office fortsätter finansieras under 2024–2030. Kommunstaben menar att North Sweden European Office fyller en viktig funktion för hur norra Sveriges kan bevaka sina intressen och påverka på EU-arenan. Medfinansieringen är 348 940 kronor under 2024 och de resterande åren räknas medfinansieringen upp motsvarade allmänna lönekostnader.

Projektet MARTIN går ut på att stötta små och medelstora företag i innovationsarbetet för att nyttja digitalisering och tillämpad AI mer. Utskottet beslutade att medfinansiera projektet med max 750 000 kronor på tre år. Stödet riktar sig till företag i Norrbotten och Skellefteå kommun.

Det statliga forskningscentrum RISE på Porsön avser tillsammans med Telia att bygga upp ett nytt ekosystem för att utveckla nästa generations kommunikationsnät. Den nya tekniken ska testas i testbäddar, både Luleå Hamn AB och räddningstjänsten är intresserade. En tänkbar pilot är övervakning av olycksplats med drönare samt att övervaka isläget i farleden. Utskottet beslutade att projektet ED5GE ekosystem för 5Gedge utveckling får max 600 000 kronor.

Projektet Industriutveckling i den gröna omställningen får 350 000 kronor. Syftet är att långsiktig initiera satsningar för industriella små och medelstora företag inom industrins gröna omställning till fossilfri produktion.

Utskottet beslutade att finansiera Sveriges Innovationsriksdag med temat grön industrialisering med 200 000 kronor. Eventet samlar representanter från näringsliv, näringslivsfrämjare, akademi och politik och äger rum 13–15 maj i Luleå och Boden.

Checkpoint Young (branschöverskridande nätverk för drivna personer under 40 år som vill utveckla Norrbottens näringsliv) får 110 000 kr under en tvåårsperiod.

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 6 november 2023