Fokus på barns lekmiljöer i ny riktlinje och förslag på försäljning av Böle Bygdegård

Det är två av åtta ärenden som infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott ska ta ställning till vid mötet den 9 november.

Riktlinjer för kommunala lekmiljöer

Infrastruktur- och servicenämnden föreslås besluta att anta det reviderade styrdokumentet för Luleå kommuns lekplatser på allmän plats, nu benämnt Riktlinjer för kommunala lekmiljöer. Riktlinjerna beskriver vad som är viktigt att beakta gällande utformning, utveckling och förvaltning av lekmiljöer på allmän plats.

En viktig del i omarbetningen är att platserna för lek på allmän plats huvudsakligen omnämns som lekmiljöer. Syftet är att synliggöra att dessa platser kan och bör vara utformade utifrån ett bredare synsätt med barnkonventionen i fokus.

Försäljning av Böle 4:19

Infrastruktur- och servicenämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att fastigheten Böle 4:19 ska säljas till befintlig hyresgäst.

Byggnaden är sedan 1970-talet uthyrd till Böle Bygdegårdsförening som har anmält intresse att köpa fastigheten. Böle är en del av föreningen Fembyarna som har skapats för att värna om den gemensamma kulturen, historien och naturen som delas av byarna Böle, Prästholm, Melderstein, Orrbyn och Niemiholm.

Fastigheten ligger i Råneå socken och byggnaden från 1930-talet som finns på fastigheten var från början en skola men har sedan 1970-talet fungerat som bygdegård.

Luleå kommuns miljösektion har gjort en inventering av avloppsanläggningen på fastigheten och konstaterat att den behöver åtgärdas. Eftersom försäljning har diskuterats finns ett uppskov för att använda avloppet till ett år efter ett ägarbyte.

Tre igångsättningstillstånd

Likskärsbanken Överfallsdammen i Likskärsbanken hjälper till att hålla en god vattennivå i Luleås innerfjärdar. Den har efter besiktning konstaterats i behov av reparation.

Kronanvägen Arbetet med Kronanvägen fortsätter och planeras slutföras under 2025.

Spillvattenledning Infordring av en tryckspillvattenledning längs Bensinvägen

Övriga ärenden

  • Ändring av namn. Seminariets lek- och aktivitetsplats/Seminariets seniorutegym ändrar namn till enbart Seminariets seniorgym
  • Vägvalsbeslut för VA-system i Östra Bensbyn. Val av teknisk lösning för utbyggnad av vatten och avlopp i Östra Bensbyn.
  • Revidering av verksamhetsområden för vatten. Gäller för Bergnäset 1:447, Sunderbyn 52:2 och Avan 7:27.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, infrastruktur- och servicenämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 3 november 2023