Samhällsbyggnadsutskottet 23 oktober

På sammanträdet avhandlades 13 ärenden, bland annat förslag till detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå, markanvisning för COOP Norrbotten på Hertsön samt godkännande av planprogram för Hertsöheden.

Godkännande av detaljplan för Löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå

Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig bakom detaljplanen för Löjtnantsbostaden Andholmen i Råneå. Den nya detaljplanen möjliggör för användningarna Tillfällig vistelse samt Friluftsliv och camping och innefattar ytor där nya byggnader kan uppföras. Holmen omfattas av det generella strandskyddet som upphävs inom planområdet.

– Andholmen är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Detaljplanen möjliggöra för vidareutveckling av platsen som exempelvis mötesplats eller besöksanläggning, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Beslut i kommunstyrelsen.

Markanvisning för COOP Norrbotten på Hertsön 

Utskottet bifaller Coop Norrbottens ansökan om markanvisning till del av Hertsön 11:1 för byggande av matbutik. Markanvisningen ska gälla till och med två år efter detaljplanen vinner laga kraft och till dess att nödvändig infrastruktur är utbyggd. 

Enligt Coop Norrbottens inkomna ansökan är storleken på en ny butik cirka 2 000 kvm. Till det uppskattas det behövas cirka 100 kundparkeringar för bil och 30 för cykel och personalparkeringar. Området ligger mellan Hertsövägen och Avaviksvägen.  

Beslut i kommunstyrelsen.

Godkännande av planprogram för Hertsöheden

Utskottet ställer sig bakom planprogram för Hertsöheden. Planprogrammet redovisar vision och målbilder samt principer, övergripande struktur och ställningstaganden inför fortsatt planering, som ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området. Programområdet kommer att delas in i flera detaljplaner och området kommer att byggas ut etappvis för att möta kommunens bostadsbehov. 

– Syfte med planprogrammet är att skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde med en attraktiv och levande boendemiljö, säger Fredrik Hansson (S).

Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större bostadsområde och kan möjliggöra upp till 2 000 bostäder.

Beslut i kommunfullmäktige.

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 23 oktober 2023