Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 9 oktober

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden. Bland annat förslag till ny bolagsstruktur för Luleå Hamn samt förslaget att samla näringslivsfunktionerna inom kommunen. Arbetsutskottet beslutade att bevilja drygt 2,2 miljoner till projektet Mötesplats Hertsön.

Ny bolagsstruktur för Luleå Hamn

Sedan oktober 2022 har Luleå Hamn AB i samverkan med övriga i kommunkoncernen arbetat med att finna möjligheter till extern finansiering för en del av Luleå hamn som behöver expandera kopplat till den gröna omställningen i regionen. Detta går under projektnamnet Nya Luleå Hamn. För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna genomföra alla delar i Luleå hamns expansion behövs en ändamålsenlig bolagsstruktur.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget att kommunfullmäktige ger Luleå Hamn AB uppdrag att bilda en ny bolagsstruktur för genomförandet av projekt Malmporten samt i koncessionen för Nya Luleå hamn. Bolagsstrukturen föreslås bestå av fyra aktiebolag; Luleå Hamn holding AB med dotterbolagen Luleå Hamn SPV AB och Luleå Hamn Kaj AB samt det helägda dotterbolaget Luleå Hamn Bygg AB.

– Fördelarna med att ha ett gemensamt ägt bolag tillsammans med de aktörer som vinner upphandlingen är att Luleå hamn kan vidmakthålla rådigheten över samtliga markområden samt att de tillgångar som ska byggas placeras i ett bolag som hamnen kan kontrollera, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Näringslivsfunktioner samlas inom kommunen

Kommunstaben föreslår att näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete samlas inom kommunstyrelseförvaltningen, samt att Luleå Business Region AB avvecklas i sin nuvarande form. Förändringen föreslås ske under nuvarande mandatperiod. Kommundirektören får även i uppdrag att under 2023 utreda förutsättningarna för att tillsätta en näringslivschef inom kommunstyrelseförvaltningen. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget, beslut fattas av kommunfullmäktige.

– Kommunkoncerns arbete med etableringar kopplad till den gröna omställningen och att förbättra företagsklimat är områden som vi prioriterar högt. I dag är ansvarsfördelningen mellan förvaltningsorganisationen och Luleå Business Region kring näringslivsfrågor otydlig. Genom att samla näringslivsfunktionerna blir det enklare för företagarna att veta vem man ska kontakta. Vi vill bli tydligare och mer tillgängliga för både befintliga företagare och nya som vill etablera sig i Luleå, säger Fredrik Hansson.

2,2 miljoner till projektet Mötesplats Hertsön

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade drygt 2,2 miljoner kronor till ett treårigt projekt på Hertsön som ska verka för social hållbarhet med ökad inkludering, en meningsfull fritid för fler och ett ökat deltagande i samhället i stort. Projektet går under namnet Mötesplats Hertsön. Det är Lulebo och kultur- och fritidsförvaltningen som tillsammans med Studiefrämjandet har ansökt om medel för projektet. Syftet är att långsiktigt hitta former för en fortsatt plattform för samverkan på Hertsön.

I olika dialoger som hållits med Hertsöbor har behovet av mötesplatser lyfts. Lulebo har tagit initiativ till att ta en tydligare roll som stadsdelsutvecklare och startar en pilot på Hertsön, Hertsöpiloten, där den före detta butikslokalen på Domherregränd på Hertsön ska fungera som en mötesplats.

– Det händer mycket på Hertsön med bland annat Luleå Industripark och ett helt nytt bostadsområde, Hertsöheden, som är under utveckling. Samtidigt är Hertsön en stadsdel med utmaningar. Det här projektet är viktigt för Hertsön för att möta de behov som finns där idag och för att ta tillvara de möjligheter som skapas med all förändring som sker, säger Fredrik Hansson.

Bland övriga ärenden

  • Kommunfullmäktige föreslås justera den tidigare investeringsramen för byggandet av Hertsöskolan. Orsaken är bland annat ökade produktions- och materialkostnader. Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
  • Förslag till låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2024.
  • Förslag till Luleå kommuns delårsrapport för januari till augusti 2023.
  • Miljö- och byggnadsnämnden föreslås få tillsynsansvar över lag om förorening från fartyg.

Se ärendelistan

Kontakt: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande: 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 9 oktober 2023