Ärenden till infrastruktur- och servicenämnden den 12 oktober. Försäljning av fastighet i Sunderbyn och nya taxor för vatten och avlopp

Förslag på försäljning av fastighet i Sunderbyn, förändring av anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp, igångsättningstillstånd för byggandet av kronanvägen och reinvestering av gångväg på Gültzauudden. Det är några av de 9 ärenden som infrastruktur- och servicenämnden ska behandla den 12 oktober.

Förslag att sälja fastighet i Sunderbyn

Infrastruktur- och servicenämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att fastigheten Sunderbyn 67:461 som inkluderar Arealens förskola ska säljas.

Ingen förskoleverksamhet har bedrivits i byggnaden de senaste åren och inga större renoveringar har gjorts sedan den byggdes 1990. Då ingen ny verksamhet planeras i lokalerna föreslås att fastigheten säljs. Fastigheten är detajplanelagd som bostad sedan 1998.

Höjning av anläggnings- och brukningsavgifter för vatten och avlopp

Infrastruktur- och servicenämnden föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att justera upp anläggningsavgift för vatten och avlopp med 10% och den rörliga brukningsavgiften med 20 % från och med årsskiftet och anta VA-taxa Luleå 2024.

Anläggningsavgiften är en obligatorisk engångskostnad som alla som ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste betala i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster. Dagens avgiftsnivå understiger kostnaderna för utbyggnad och anläggningsavgifterna bör höjas för att kunna täcka kostnaderna.

Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för vatten och avloppsverksamheten. Under den senaste tiden har dessa kostnader ökat på grund av ökad investeringstakt samt flera omvärldsfaktorer och finansiella faktorer. Föreslagen ökning för en normal villa motsvarar 169 kr per månad och för boende i lägenhet 97 kr per månad inkl. moms.

Igångsättningstillstånd Kronanvägen 2024

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott beslutar att godkänna projektbudgeten för projekt Kronanvägen och beviljar igångsättningstillstånd. Kronanvägen ingår som en del i ett pågående exploateringsprojekt med syfte att tillskapa bostäder, koppla ihop hela Kronanområdet med staden, attrahera nya invånare. Kronanvägen innebär att resvägen mellan Hertsön och Porsön förkortas med drygt två kilometer. Arbetet med Kronanvägen påbörjades under 2023 och planeras slutföras under 2025.

Igångsättningstillstånd för reinvestering av gångväg på Gültzauudden

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott beslutar att omföra investeringsmedel för reinvestering av gångväg på Gültzauudden samt bevilja igångsättningstillstånd.

Under årens lopp har gångvägen på vissa ställen börjat luta mer och mer mot vattensidan när materiel eroderat. Under vårvintern kommer fukt och smältvatten uppifrån vilket leder till att gångvägen blir en än mer lutande, isig slänt. För att åtgärda detta och undvika halkolyckor vintertid behöver justering av lutning ske, samt stödmurar byggas på vissa ställen.

Övriga ärenden

  • Igångsättningstillstånd för arbete med vatten och avlopp på Regementsvägen, Kronandalen. Vägen går från Kronanhallen fram till Excercisvägen. Regementsvägen är en förutsättning för framtida byggaktörer och den planerade förskolan i området. Vägen öppnar upp östra entrén in till Kronandalen.
  • Igångsättningstillstånd för Målhus i Lulsundet. Det kommer att byggas som ett elevbygge tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Igångsättningstillstånd reinvesteringsprojekt park. Belysnings och skyltar Mjölkuddsberget, viltstängsel vid stadsträdgården samt grönytor på Porsön.
  • Namn på nya lekplatser i Bensbyn. De föreslås få namnen: Såguddsvägens lek- och aktivitetsplats samt Skärgårdsvägens lekplats.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, infrastruktur- och servicenämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 9 oktober 2023