Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 9 oktober

När kommunstyrelsens arbetsutskott träffas på måndag den 9 oktober står bland annat förslag till ny bolagsstruktur för Luleå hamn på agendan. Dessutom förslag att samla näringslivsfunktionerna inom kommunen samt att bevilja 2,2 miljoner till projektet Mötesplats Hertsön. Totalt ska arbetsutskottet behandla 18 ärenden.

Ny bolagsstruktur för Luleå hamn

Sedan oktober 2022 har Luleå hamn AB i samverkan med övriga i kommunkoncernen arbetat med att finna möjligheter till extern finansiering för en del av Luleå hamn som behöver expandera kopplat till den gröna omställningen i regionen. Detta går under projektnamnet Nya Luleå hamn. För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna genomföra alla delar i Luleå hamns expansion behövs en ändamålsenlig bolagsstruktur.

Kommunfullmäktige föreslås ge Luleå hamn AB i uppdrag att bilda en ny bolagsstruktur för genomförandet av projekt Malmporten samt i koncessionen för Nya Luleå hamn. Bolagsstrukturen föreslås bestå av fyra aktiebolag; Luleå hamn holding AB med dotterbolagen Luleå hamn SPV AB och Luleå hamn Kaj AB samt det helägda dotterbolaget Luleå hamn Bygg AB.

Näringslivsfunktioner samlas inom kommunstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottet ska på måndag ta ställning till kommunstabens förslag att samla näringslivsfunktioner för etableringsverksamhet och näringslivsfrämjande arbete inom kommunstyrelseförvaltningen, samt att Luleå Business Region AB avvecklas i sin nuvarande form. Förändringen föreslås ske under nuvarande mandatperiod.

Bakgrunden är att det i dag råder otydlighet kring ansvarsfördelningen mellan förvaltningsorganisationen och Luleå Business Region kopplad till näringslivsfrågor. Syftet med den föreslagna förändringen är att förenkla kontakt, tydlighet och tillgänglighet för nya och befintliga företag i Luleå.

Kommundirektören får även i uppdrag att under 2023 utreda förutsättningarna för att tillsätta en näringslivschef inom kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till ny organisationsstruktur gällande näringslivsfrågor inom Luleå kommun - Vårt Luleå (vartlulea.se) Länk till annan webbplats.

Mötesplats Hertsön

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja drygt 2,2 miljoner kronor för Mötesplats Hertsön, ett treårigt projekt som ska verka för social hållbarhet med ökad inkludering, en meningsfull fritid för fler och ett ökat deltagande i samhället i stort. Det är Lulebo och kultur- och fritidsförvaltningen som tillsammans med Studiefrämjandet ansöker om medel för projektet.

Bland övriga ärenden

  • Låneram och borgen för Luleå kommunkoncern 2024
  • Luleå kommuns delårsrapport för januari till augusti 2023

Se hela ärendelistan (under kallelser)

Kontakt: Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 4 oktober 2023