Pressmeddelande: samhällsbyggnadsutskottet 25 september

På samhällsbyggnadsutskottets första sammanträde den 25 september avhandlades 12 ärenden. Bland annat förslag till detaljplan för Victoriahamnen, förtätning i kvarteret Öringen i centrala Luleå samt godkännande av tävlingsprogram för kvarteret Bävern, f d brandstationen.

Detaljplan för Victoriahamnen

Utskottet godkänner förslag på detaljplan för Victoriahamnen. Luleå Hamn ser för närvarande över sin verksamhet kring förändrade behov av lagring och omlastning av gods eftersom ökat intresse väntas från flera aktörer. Den nya detaljplanen har som syfte att möjliggöra en utveckling av den befintliga industri- och hamnverksamheten samt inför den gröna industriomställningen. Beslut i kommunfullmäktige.

Med anledning av den utveckling som sker i området finns behov av en ny detaljplan för att understödja kommande och framtida tillståndsprövningar, bland annat en ny allvädersterminal, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Punkthus i sju våningar i Kv. Öringen

Utskottet bifaller planförslaget för del av Kv. Öringen 6 i centrala Luleå. Förslaget innehåller ett punkthus i sju våningar, samt en gårdsbyggnad i fyra våningar, sammanlagt 45 - 50 lägenheter. Bilparkeringar för befintlig och tillkommande bebyggelse föreslås lösas i ett underjordiskt garage. Beslut i kommunstyrelsen.

Tävlingsprogram samt tävlingsdeltagare för Kv. Bävern.

Utskottet ställer sig bakom förslag på tävlingsprogram för fortsatt hantering av framtida markanvisning för del av Kv. Bävern, f d brandstationen. Beslutas i kommunstyrelsen.

– Tävlingen går ut på att skapa ett hållbart och innovativt blandkvarter som möter utmaningarna i lokalsamhället med kreativa lösningar och nytänkande i design, byggande och förvaltning, säger Fredrik Hansson.

Utskottet ställer sig även bakom förslaget på vilka fem tävlingsteam som bedömts vara de som på bästa sätt uppfyller urvalskriterierna och föreslås därför bjudas in till markanvisningstävlingen för del av Kv. Bävern.

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 25 september 2023