Ärenden inför stadsbyggnadsnämnden 31 augusti 2023

E-förslag om friluftsbad, namnsättning av utegym och nytt vägnamn — det är tre av 12 ärenden som stadsbyggnadsnämnden ska besluta om.

E-förslag om friluftsbad i Sinksundet

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att avslå e-förslaget och behålla Sinksundets badstrand som det bad det är idag, det vill säga en spontanbadplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fört dialog med kultur- och fritidsförvaltningen om e-förslaget som konstaterar att det i dagsläget inte finns resurser att genomföra det som förslagsställaren föreslår. Därför rekommenderar stadsbyggnadsförvaltningen att nämnden avslår e-förslaget.

Namnsättning av utegym inom Luleå kommun

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna namnen Västra Strandens utegym (Centrum), Trolltjärns utegym (Bergnäset) samt Porsöuddens utegym (Porsöudden) inom Luleå kommun.

Utegym, parker och lekplatser är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen underlättar även vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar. Samtliga namn på utegymmen kommer efter namnen på platsen där de ska placeras.

Nytt vägnamn för del av Depåvägen

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna vägnamnet Plogvägen för väg, Porsödalen.

Då gatan (Brandgatan) till den nya räddningsstationen och Risslan Återvinningscentral byggdes, delades nuvarande Depåvägen i två separata vägar. För att få en tydligare adressering föreslår namnberedningskommittén att den södra delen av Depåvägen byter namn till Plogvägen i samband med ny detaljplan.

Bland övriga ärenden

  • Förslag till beslut gällande borttagande av namn på utegym.
  • Förslag till beslut gällande igångsättningstillstånd reinvesteringar för fastigheter och lokaler 2024.

 

Kallelse till sammanträdet Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 28 augusti 2023

Rubrik för puffar