Arbetsutskottet idag: Fiskodling och bostäder i centrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt första sammanträde efter sommaruppehållet sammanlagt elva ärenden. På dagordningen den 14 augusti fanns bland annat förslag till detaljplan för en landbaserad fiskodling i Sunderbyn och nya bostäder i centrum.

Detaljplan för fiskodling klar för beslut

Utskottet ställde sig bakom förslaget till detaljplan för fiskodlingen som ska etableras längs Luleälven och vägen 97, norr om Avans färjeläge. Anläggningen fyller två syften i gällande översiktsplan, dels att området beskrivs som landsbygd med oförändrad användning för areella näringar. Dels att kommunen ska verka för en ökad produktion, förädling och försäljning av livsmedel.

– Det är oerhört skönt att planen för odlingen är på plats. Det var ett hårt arbete med flera aktörer som gett resultat, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Det är Hushållningssällskapet som vill bygga anläggningen som kommer att byggas ut i etapper. Fullt utbyggd bedöms den ha en produktion omfattande cirka 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året. Verksamheten bedöms generera 50–60 nya arbetstillfällen i Sunderbyn.

Detaljplanen innebär att 6,5 hektar planläggs för odling och landbaserad fiskodling. Fyra hektar sparas som naturmark för att värna om naturvärden längs Luleälvens strand.

Parallellt med detaljplanearbetet pågår en tillståndsprövning enligt miljöbalken för landbaserad fiskodling. Det är kommunfullmäktige som antar detaljplanen.

Detaljplan för nya bostäder i Innerstaden

Utskottet biföll förslaget till en ny detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Landsgatan. Området ligger i korsningen mellan Kungsgatan och Gammelstadsvägen ungefär i höjd med Stadsvikens hälsocentral. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse med ca 40 lägenheter genom att en grönyta kan förtätas med nya flerbostadshus motsvarande fem till sju våningar. Området föreslås att överlåtas genom markanvisning.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan i och med att den följer syftet att förtäta i stadsbygden för att tillgodose behovet av bostäder.

Reviderad delegations- och ny sammanträdesordning

Arbetsutskottet behandlade en reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen samt en ny sammanträdesordning. From 1 januari 2024 har kommunstyrelsen två utskott i stället för ett. Det innebär att arbetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet ska sammanträda en gång i månaden. (Idag sammanträder arbetsutskottet två gånger i månaden.)

I samband med omorganisationen flyttas ansvarsområden från den tidigare stadsbyggnadsnämnden (som heter from januari infrastruktur- och servicenämnd) till kommunstyrelsen vilket innebär att ärenden som detaljplaner och detaljplaneprogram upprättas framöver i samhällsbyggnadsutskottet.

Bland övriga ärenden:

  • Utskottet ställde sig bakom en ny riktlinje för kommunalt värdskap. Med anledning av att antalet förfrågningar om besök hos Luleå kommun ökar finns även ett behov av ökade resurser. Förslaget är att 300 000 kronor av anslaget för kommunalt värdskap överförs till den nyinrättade tjänsten besökskoordinator, som redovisar löpande vad pengarna använts till.

Läs kallelsen till sammanträdet 14 augusti 2023 Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), vice ordförande kommunstyrelsen, 073 515 96 51

Sidan uppdaterades den 14 augusti 2023