Detaljplanen för fiskeodling klar för beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 14 augusti igen efter sommaruppehållet. På dagordningen finns bland annat förslag till detaljplan för en landbaserad fiskodling i Sunderbyn.

Fiskodlingen ska etableras längs Luleälven och vägen 97, norr om Avans färjeläge. Anläggningen fyller två syften i gällande översiktsplan, dels att området beskrivs som landsbygd med oförändrad användning för areella näringar. Dels att kommunen ska verka för en ökad produktion, förädling och försäljning av livsmedel.

Det är Hushållningssällskapet som vill bygga anläggningen som kommer att byggas ut i etapper. Fullt utbyggd bedöms den ha en produktion omfattande cirka 10 000 ton röding, lax eller regnbåge om året. Verksamheten bedöms generera 50–60 nya arbetstillfällen i Sunderbyn.

Detaljplanen innebär att 6,5 hektar planläggs för odling och landbaserad fiskodling. Fyra hektar sparas som naturmark för att värna om naturvärden längs Luleälvens strand.

Parallellt med detaljplanearbetet pågår en tillståndsprövning enligt miljöbalken för landbaserad fiskodling. Det är kommunfullmäktige som antar detaljplanen.

Läs kallelsen för sammanträdet 14 augusti 2023

Kontaktperson:

Fredrik Hansson (S), vice ordförande kommunstyrelsen, 073 515 96 51

Sidan uppdaterades den 9 augusti 2023