Moské på Hertsön och parkeringshus på Kronan

Det är två av de bygglovsansökningar som miljö- och byggnadsnämnden ska ta ställning till den 21 juni. Bland övriga ärenden kan nämnas bygglov för skola på Hertsön, flerbostadshus centrum, parkeringshus på Kronan, kontorshus på Bergnäset samt att ärendet om sjöbodarna i Kängsön avskrivs då de bedöms ge området kvalitet och attraktivitet.

Nybyggnad av en moské med tillhörande torn på Hertsön

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov till Norrbottens Islamiska Center för nybyggnad av en moské med tillhörande torn på fastigheten Hertsön 11:1. Moskén får en bruttoarea på cirka 258 m2. Taket får svart profilerad plåt och fasadernas långsidor får mörkt laserad ribbad träpanel. Gavlarna får en ljuslaserad liggande panel. Tornet blir i cortenastål och cirka 11 meter högt. Moskén blir i en våning och kommer inte få ett ”typiskt” utseende för en moské utan har anpassats till områdets karaktär.

Beviljat bygglov för parkeringshus men avslag för markparkering på Kronan

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja Nåiden Bygg AB bygglov för nybyggnad av parkeringshus på fastigheten Ullstrumpan 1, Kronan. Parkeringshuset får en byggnadsarea på 3 169,5 m2 vilket innebär att byggrätten överskrids något men bedöms vara en mindre avvikelse. I Kronandalen är det endast fastigheten Ullstrumpan 1 som omfattas av användningsområde för parkeringshus.

Däremot föreslås att Kronandalens Fastigheter ABs bygglovsansökan för en markparkeing avslås på fastigheten Bindningen 1. Markparkeringar strider inte mot bestämmelserna men av planbeskrivningen framgår att parkeringar ska samlas i gemensamma parkeringshus eller underbyggda garage. Öppna markparkeringar ska undvikas.

Bygglov för ny skola, sporthall, bibliotek och fritidsgård på Hertsön

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja Luleå kommun bygglov för nybyggnad av skola, sporthall, bibliotek och fritidsgård på fastigheten Hertsön 11:748 samt rivning av de gamla byggnaderna. Den nya bebyggelsen består av tre byggnader och dimensioneras för 600 elever i årskurs 4-9. Byggnaderna kläs in i fasadskivor tillsammans med stående träpanel och varierar i höjd och storlek vilket skapar en varierande bebyggelse i storlek och form.

Två flerbostadshus, kvarteret Biet, centrala Luleå

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja Diös Biet Etapp 2 bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med underbyggt garage i två våningar samt mur på fastigheten Biet 6. Nybyggnaderna får en total bruttoarea på 12 416 m2, en byggnadsarea på 726 m2 samt en öppenarea om 432 m2. Muren är 6,5 meter lång och placeras mot Stationsgatan.

Kontorshus med lager och verkstad på Kallax företagsstad, Bergnäset

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja I fastigheter AB bygglov för nybyggnad av kontorshus med lager och verkstad samt parkeringsplatser på fastigheten Bergnäset 1:443.

Byggnaden har en total byggnadsarea på 555 m2. Fasaderna förses med sinusplåt i en brunröd kulör och fibercementskivor i en mörkgrå kulör medan taket förses med takpapp i skiffergrå. Fasaden förses med två belysta skyltar med en area på 3,9 m2 vardera.

Sjöbodar i Kängsön, Råneå

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att ärendet om sjöbodarna i Kängsön avslutas. Bedömningen är att nuvarande användning av sjöbodarna tillför området en kvalitet och trygghet som ger Råneå och Kängsön en attraktivitet som kommunen vill se.

I och med att fastigheten inte är detaljplanelagd, har områdesbestämmelser eller annan reglering för hur sjöbodarna får användas görs bedömningen att sjöbodarna på Kängsön följer gällande bygglov och strandskyddsdispens. Området anses tillgängligt för allmänheten med dagens utformning och användning, vilket är viktigt i den slutliga bedömningen i ärendet.

Det föreslagna beslutet bygger på nuvarande förhållanden och användande. Det är därför viktigt att arrendatorerna håller användandet på en begränsad nivå och inte gör tillägg på byggnaden som uppfattas mer som ett boende. Om det sker kan en annan bedömning göras.

Bland övriga ärenden

  • Bygglov till On Towe Sweden AB för nybyggnad av ett 36 m ostagat fackverkstorn med tillhörande teknikbod på fastigheten Björkskatan 1:3 samt bygglov för nybyggnad av 36 m högt torn med teknikbod Kungsfågeln 5
  • Bygglov till Tele2 Sverige AB för nybyggnad av fackverkstorn T 1200 24 meter avsedd för telekommunikation på fastigheten Mjölkudden 3:42
  • Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av befintligt skärmtak på fastigheten Flygfisken 2

Kontakt

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 19 juni 2023