Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni

Vid dagens sammanträde behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 21 ärenden. Utskottet beslutade bland annat att ställa sig bakom förslaget om försäljning av Jopikgården, samt att bevilja 600 000 kronor till ett projekt om fysisk aktivitet på recept som riktar sig till skolungdomar.

600 000 till projekt om fysisk aktivitet på recept

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bevilja 600 000 kronor till projektet GoFaR, gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som tillsammans med RF-SISU söker om medel för det treåriga projektet, ett koncept som bygger på erfarenheter från sjukvårdens fysisk aktivitet på recept. Porsöskolan, Borgmästarskolan och gymnasiet är först ut att testa konceptet.

Resultat från skolsköterskornas hälsosamtal visar att bland de elever som uppger att skolarbetet fungerar dåligt eller mycket dåligt så befinner sig hela 35 procent på den lägsta nivån av fysisk aktivitet. Målet med projektet är att hjälpa barn som har koncentrationssvårigheter, upplever ohälsosam stress, psykisk ohälsa och som vill röra sig mer. Projektet ska också verka för att minska stillasittandet bland skolelever och på sikt främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa och stress.

Försäljning av Jopikgården

Utskottet ställde sig bakom stadsbyggnadsnämndens förslag att sälja Jopikgården. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Jopikgården är en kommunägd fastighet på Hindersön i Luleå skärgård som under många år har hyrts ut till olika entreprenörer via kultur- och fritidsnämnden. Fastigheten är i behov av upprustning, inte minst för att klara av dagens krav gällande brand- och utrymningslarm samt tillagning av mat.

Stadsbyggnadsförvaltningen uppskattar kostnaden för upprustning till omkring 8,5 miljoner kronor vilket skulle innebära en väsentligt högre hyra. Nuvarande entreprenör har tackat nej till att fortsätta hyra och kontraktet avslutas därmed vid årsskiftet.

Stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstaben är överens om att försäljning av Jopikgården är det bästa alternativet för Luleå kommun.

100 000 till agilitytävlingen Luleå Open

Arrangören Enya Habel AB beviljas 100 000 kronor för att även i år genomföra agilitytävlingen Luleå Open 2023. Det beslutade utskottet idag. Arrangemanget sker i samarbete med Bergnäsets AIK den 25–27 augusti.

Fjolårets evenemang var den tredje största agilitytävlingen i Sverige 2022 och besöktes av deltagare från bland annat Tyskland, Estland och USA.

Uppsikt över kommunala bolag

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uttalar att bolagen har bedrivit sina verksamheter på ett korrekt sätt.

Kommundirektören föreslås få uppdrag att förtydliga vem som kan besluta om ägardirektiv till dotterbolagen för Luleå Energi AB samt Luleå hamn AB. I uppsikten över Lumire anser kommunstaben att det behöver förtydligas att kommunen är ansvarig för anläggning för tekniskt vatten. Tekniskt vatten är en viktig del av vattenförsörjningen till verksamheterna på Luleå industripark.

Bland övriga ärenden

  • Arbetsutskottet beslutade att bordlägga motionen (L) om att utreda möjligheten till en högstadieskola i Antnäs. Motionen kommer att behandlas i höst.
  • Kommunstyrelsen föreslås besluta att kontroll och säkerställande av rutiner som motverka välfärdsbrottslighet ska antas som obligatoriskt kontrollmoment för 2024.

Länk till ärendelistan

Kontaktperson:
Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073-5159651

Sidan uppdaterades den 19 juni 2023