Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 juni

På måndag den 19 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott. På dagordningen finns 21 ärenden, bland annat ett projekt om fysisk aktivitet på recept samt försäljning av Jopikgården.

Fysisk aktivitet på recept för skolungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen söker tillsammans med RF-SISU 610 000 kronor till projektet GoFaR som står för gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept. Det är ett koncept som bygger på erfarenheter från sjukvårdens fysisk aktivitet på recept. Resultat från skolsköterskornas hälsosamtal visar att bland de elever som uppger att skolarbetet fungerar dåligt eller mycket dåligt så befinner sig hela 35 procent på den lägsta nivån av fysisk aktivitet.

Målet med projektet som ska pågå under tre år är att hjälpa barn som har koncentrationssvårigheter, upplever ohälsosam stress, psykisk ohälsa och som vill röra sig mer. Projektet ska också verka för att minska stillasittandet bland skolelever och på sikt främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa och stress. Porsöskolan, Borgmästarskolan och gymnasiet är först ut att testa konceptet.

Försäljning av Jopikgården

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att Jopikgården ska säljas. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Jopikgården är en kommunägd fastighet på Hindersön i Luleå skärgård som under många år har hyrts ut till olika entreprenörer via kultur- och fritidsnämnden.

Jopikgården är i behov av upprustning, inte minst för att klara av dagens krav gällande brand- och utrymningslarm samt tillagning av mat. Stadsbyggnadsförvaltningen uppskattar att kostnaden för upprustning uppgår till omkring 8,5 miljoner kronor vilket skulle innebära en väsentligt högre hyra. Nuvarande entreprenör har tackat nej till att fortsätta hyra och kontraktet avslutas därmed vid årsskiftet.

Stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstaben är överens om att försäljning av Jopikgården är det bästa alternativet för Luleå kommun.

Finansiering av Luleå Open, Agility

Arrangören Enya Habel AB ansöker om bidrag för att även i år genomföra agilitytävlingen Luleå Open 2023. Arrangemanget sker i samarbete med Bergnäsets AIK den 25–27 augusti. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bevilja finansiering med som mest 100 000 kronor.

Fjolårets evenemang var den tredje största agilitytävlingen i Sverige 2022 och besöktes av deltagare från bland annat Tyskland, Estland och USA.

Uppsikt över kommunala bolag

Arbetsutskottet behandlar även ett antal uppsiktsärenden gällande de kommunala bolagen.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Länk till ärendelistan

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 14 juni 2023