Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå behandlade på sammanträdet idag 18 ärenden. Bland dessa kommunens delårsrapport, nytt livsmedelsavtal samt ny prissättning för verksamhetsmark.

Delårsrapport

Arbetsutskottet ställde sig idag bakom förslaget till delårsrapport för Luleå kommun. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Delårsrapporten för perioden januari-april 2023 redovisar ett negativt resultat på 12 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor sämre än budgeterat. Prognosen för hela året visar på ett överskott med 26 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den främsta förklaringen är ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag med 55 miljoner kronor. Prognosen för verksamhetens kostnader visar 55 miljoner kronor sämre än budget.

Under perioden januari–april 2023 har Luleå kommun investerat för 146 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på 1 067 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor högre än budget. Avvikelser mot budget är i huvudsak inom stadsbyggnadsnämnden.

Ny prissättning för verksamhetsmark

Förslag till ny prissättning vid försäljning av mark inom verksamhetsområden behandlades av arbetsutskottet vid dagens sammanträde. Utskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Den gällande taxan för försäljning av verksamhetsmark föreslås upphöra med undantag av taxa för befintliga områden gällande Dalbo, Kallax företagsstad, Kyrkåkra, Antnäs och Råneå. För övriga verksamhetsområden ska prissättning ske utifrån en samlad bedömning av marknadsvärdet och kostnadstäckning i exploateringsprojektet. Kommunstyrelsen får rätt att fatta beslut om prisnivåerna.

Klart med nytt livsmedelsavtal

Svenskt Cater AB blir ny livsmedelsleverantör till Luleå kommun. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott idag. Avtalet avser kommunens huvudsakliga behov av livsmedel och gäller från och med 2023-11-15 till och med 2027-11-14.

Novéant i Frankrike ny vänort till Luleå

Kommunstyrelsen beslutade idag att Luleå kommun ska ingå ett femårigt vänortsavtal med Novéant i Frankrike.

Alvik, Antnäs och Ersnäs, som tillsammans bildar föreningen ANEA, har sedan 2011 ett samarbete med en kommun i Lorraine, Frankrike som heter Novéant sur Moselle.Såväl ANEA som Novéant har framfört önskemål om att formalisera samarbetet. En grupp från den franska kommunen kommer att besöka Luleå under första veckan i augusti.

Bland övriga ärenden

  • Från och med 1 september föreslås ett nytt utskott inrättas under kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet ska bereda ärenden som rör samhällsplanering såsom detaljplaner, markanvisningar med mera. Sedan tidigare finns arbetsutskottet och räddningsutskottet.

  • Den 13–15 juni genomförs den årliga konferensen Data Week i Luleå. Kommunstyrelsen beviljade idag arrangören RISE Research Institutes of Sweden 46 000 kronor i värdskapsbidrag. Cirka 230 personer deltar i evenemanget som bland annat kommer att handla om den gröna industrialiseringen, digitalisering och AI.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick även ta del av information kring bemanningsläget under sommaren på socialförvaltningen samt information om Bensbyvägen.

Se ärendelistan

Kontaktperson:
Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 5 juni 2023