Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

På måndag den 5 juni träffas kommunstyrelsens arbetsutskott och behandlar då 17 ärenden. Bland dessa kommunens delårsrapport samt förslag till nytt vänortsavtal med en kommun i Frankrike.

Delårsrapport

Luleå kommuns delårsrapport för perioden januari-april 2023 redovisar ett negativt resultat på 12 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor sämre än budgeterat. Prognosen för hela året visar på ett överskott med 26 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den främsta förklaringen är ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag med 55 miljoner kronor. Prognosen för verksamhetens kostnader visar 55 miljoner kronor sämre än budget.

Under perioden januari–april 2023 har Luleå kommun investerat för 146 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på 1 067 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor högre än budget. Avvikelser mot budget är i huvudsak inom stadsbyggnadsnämnden.

Ny prissättning för verksamhetsmark

Arbetsutskottet ska ta ställning till förslag på ny prissättning vid försäljning av mark inom verksamhetsområden.

Den gällande taxan för försäljning av verksamhetsmark föreslås upphöra med undantag av taxa för befintliga områden gällande Dalbo, Kallax företagsstad, Kyrkåkra, Antnäs och Råneå. För övriga verksamhetsområden ska prissättning ske utifrån en samlad bedömning av marknadsvärdet och kostnadstäckning i exploateringsprojektet. Kommunstyrelsen får rätt att fatta beslut om prisnivåerna i enlighet med principerna nedan.

Novéant i Frankrike ny vänort till Luleå

Alvik, Antnäs och Ersnäs, som tillsammans bildar föreningen ANEA, har sedan 2011 ett samarbete med en kommun i Lorraine, Frankrike som heter Novéant sur Moselle.

Såväl ANEA som Novéant har framfört önskemål om att formalisera samarbetet och nu föreslås kommunstyrelsen besluta att Luleå ingår ett femårigt vänortsavtal med den franska kommunen.

Bland övriga ärenden

  • Från och med 1 september föreslås ett nytt utskott inrättas under kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet ska bereda ärenden som rör samhällsplanering såsom detaljplaner, markanvisningar med mera. Sedan tidigare finns arbetsutskottet och räddningsutskottet.
  • Den 13–15 juni genomförs den årliga konferensen Data Week i Luleå. Kommunstyrelsen föreslås bevilja arrangören RISE Research Institutes of Sweden 46 000 kronor i värdskapsbidrag. Cirka 230 personer deltar i evenemanget som bland annat kommer att handla om den gröna industrialiseringen.

Länk till ärendelistan

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 31 maj 2023