Kommunens åtgärder efter IVO:s kritik

Under pandemin 2020–2021 granskade IVO den medicinska vården på landets kommuner som i huvudsak var kopplat till covid-19. I Luleå kommun ansåg man att det fanns brister gällande svenska språket, läkemedelshantering, dokumentation samt vård i livets slutskede.

– För samtliga punkter som kritiseras har vi redan vidtagit åtgärder eller så är de pågående, säger Lena Kruse, verksamhetschef, hälso- och sjukvård, folkhälsa.

I sin rapport menar IVO bland annat att personal som gör medicinska bedömningar på särskilda boenden i Luleå kommun inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning.

– Under hösten 2023 planeras ytterligare insatser för att stärka språkkunskaperna. Sedan Vård- och omsorgsprogrammets antagningskrav förändrades har vi ett tydligare riktmärke för krav på kunskaper i svenska, vid rekrytering, säger Nina Lind avdelningschef för HR & kvalitet.

IVO konstaterar vidare att dokumentationen på särskilt boende i Luleå kommun inte sker enligt regelverket och att bristerna utgör en patientsäkerhetsrisk. Även brister avseende dokumentationen gällande läkemedelsgenomgång och brytpunktssamtal vid livets slut är en risk för patienterna menar IVO.

– Vid IVO:s journalgranskning har det framkommit att vi i Luleå använder andra begrepp när vi dokumenterar än de IVO använt vid sin sökning. Det vi behöver säkerställa är att alla sjuksköterskor använder samma begrepp och dokumenterar på samma ställe, säger Lena Kruse.

Under 2022-2023 genomför IVO en fördjupad granskning av den medicinska vården på särskilt boende hos alla Sveriges kommuner.

Kontakt

Lena Kruse, verksamhetschef, 0920-45 30 00
Nina Lind, avdelningschef 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 24 maj 2023