Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 22 maj

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde i Luleå och behandlade 27 ärenden. Ett flertal ärenden handlade om budget och ekonomi för kommande år. Utskottet tog bland annat del av kommunens Plan och budget för perioden 2024-2026, som nu ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Strategisk plan och budget 2024-2026

I förslaget till plan och budget för 2024–2026 redovisas kommunens tre huvuduppdrag; service-, demokrati-, och samhällsbyggaruppdrag. Resultatbudgeten visar på ett positivt resultat för år 2024 med 26 miljoner kronor. År 2025 och år 2026 blir det budgeterade resultatet positivt med 237 miljoner kronor respektive 304 miljoner kronor. Kommunstaben föreslår kommunfullmäktige besluta att anta strategisk plan och budget för 2024–2026.

Förslag till beslut gällande investeringsramar 2024-2026

De planerade investeringarna för åren 2024–2026 uppgår till totalt 3 644 miljoner kronor.

Förslag på större investeringar som prioriteras för 2024–2026:

  • Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet, Dalbo, Rutvik Södra
  • Nya gruppboenden samt vård och omsorgsboenden
  • Reinvesteringar av gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar
  • Hertsö badhus (2024)

Beslut gällande kommunens investeringsramar fattas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut gällande skattesats 2024

Skattesatsen för Luleå kommun 2023 är 22,50 procent och föreslås vara oförändrad för 2024. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bland övriga ärenden:

  • Godkännande av förlängning på markanvisning del av Hertsön 11:1 till Norrbotten Islamiska Center
  • Bifall till att delvis godkänna motion (SD) om att införa fluorsköljning i grundskolan
  • Information gällande kommande högnivåmöte i Luleå 30-31 maj

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 073-515 96 51

Sidan uppdaterades den 22 maj 2023