Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 11 maj behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 20 ärenden som går till socialnämnden för beslut 25 maj. Bland annat ett förslag till ny bostadsförsörjningsplan inom äldreomsorgen samt ett förslag om att söka statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet för äldre.

Förslag till ny bostadsförsörjningsplan inom äldreomsorgen

Ett nytt större vård- och omsorgsboende föreslås byggas som kommunen kan växa i tio år framåt, och som står klart 2025–2026. Samtidigt föreslås hyreskontraktet för Fyren och Sundsgårdens vård- och omsorgsboende att inte förlängas efter 2025.

– För att möta den demografiska utvecklingen med allt fler äldre behöver vi göra lokal- och verksamhetsförändringar, därför lägger vi fram det här förslaget, säger Ida Johansson, avdelningschef, ekonomi och infrastruktur på socialförvaltningen.

I förslaget ingår också att de som tidigare bott på Sundsgården kommer få plats på Midskogens- eller Bergvikens vård- och omsorgsboenden eftersom korttidsverksamheten flyttar till Örnen. Korttidsplatserna på Västbergas vård- och omsorgsboende utökas från fyra till sex platser men ska ha en flexibel inriktning med utgångspunkt i behovet av vård och omsorgsplatser, korttids- och närståendeplatser.

I bostadsförsörjningsplanen föreslås också att landsbygdernas behov av äldreomsorgsinsatser ska följas kontinuerligt även fortsättningsvis och att en särskild utredning ska genomföras för Sörbyarna.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Regeringen avsätter medel under 2023 som ska gå till att motverka ensamhet bland äldre i landets kommuner. Fokus är på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende. Förslaget innebär att Luleå kommun kan rekvirera drygt 1,1 miljoner kr.

– Vi har under flera år byggt upp det vi kallar för Äldresupporten som vänder sig just till den här målgruppen men som kan vara svåra att nå ut till, vi behöver därför göra mer, säger Lena Kruse, verksamhetschef, Hälsa och sjukvård, folkhälsa.

Om förslaget går igenom ska pengarna i huvudsak gå till att förbättra och utöka arbetet med hälsosamtal för att nå ut till fler i målgruppen.

Samtliga ärenden till arbetsutskottet finns tillgängliga inom kort på Luleå kommuns hemsida.

Kontakt

Ida Johansson, avdelningschef, ekonomi och infrastruktur, 0920-45 30 00 (Ärendet om Bostadsförsörjningsplanen)

Lena Kruse, verksamhetschef, Hälso- och sjukvård, folkhälsa, 0920-45 30 00 (Ärendet om att motverka ensamhet bland äldre)

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 5 maj 2023