Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 8 maj 19 ärenden, bland annat ett förslag om att Luleå kommun ska underteckna en avsiktsförklaring om jämställd industri. Utskottet föreslås godkänna en ny granskningsutställning av Utvecklingsplan Porsön samt två förslag om finansiering av publika evenemang.

Avsiktsförklaring gällande jämställd industri

Luleå kommun inbjuds att underteckna en avsiktsförklaring för jämställd industri - en överenskommelse framtagen av länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten, industri, kommuner, region och myndigheter i länen. Syftet är en gemensam kraftsamling för frågor om jämställdhet i den pågående samhällsomvandlingen kring industrins gröna omställning.

Förfrågan om finansiering av evenemang Julkonsert "Strålande Jul"

Luleå Kommun har blivit erbjudna att åter stå värd för årets traditionella julkonsert som sänds i TV4 på julafton. Julkonserten som spelades in i Luleå 2021 slog tittarrekord (680 000) både vid sändning samt efterföljande Play TV. Styrgruppen för evenemang föreslår att Luleå kommun står värd för arrangemanget, som för andra gången erbjuds Norrbotten och Luleå. De anser att arrangemenaget möjliggör för hela Sverige att ta del av en konsert inspelad i en av norra Sveriges största och vackraste kyrkor. Med det synliggörs varumärket Luleå i nationell TV på bästa sändningstid.

Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget, att finansiera Julkonsert TV4 med 400 000 kronor. Medel anvisas från anslaget för evenemang.

Förslag om godkännande av Utvecklingsplan Porsön för granskningsutställning

Kommunfullmäktige beslutade i april 2017 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Porsön. Syftet med planen är att ange inriktningen för stadsdelens långsiktiga utveckling. Den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Planförslaget ställdes ut för samråd i november-januari 2022. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kompletterats inför granskning. Utskottet föreslås ställa sig bakom förslaget, att godkänna en ny granskningsutställning av utvecklingsplanen. Ärendet ska därefter till kommunstyrelsen för beslut.

Se föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 3 maj 2023