Förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation

Genom ny nämndstruktur och anpassad förvaltningsorganisation vill politiken få ökad närhet till frågor som service, kompetensförsörjning och samhällsplanering. Kommundirektör Anna Lindh Wikblad har därför tagit fram förslag på ny organisation som bland annat innebär att verksamheterna i fyra befintliga förvaltningar omfördelas på tre nya förvaltningar.

Bakgrund


I oktober 2022 meddelade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de har enats om att bilda koalitionen ”Hållbara Luleå” för att styra Luleå under den kommande mandatperioden 2023–2026. Samarbetet innehåller politiska prioriteringar samt överenskommelser om den politiska organisationen i kommunen.

Utifrån att den politiska organisationen förändras ska kommundirektören föreslå nya reglementen, det vill säga nämndstruktur, samt besluta hur förvaltningsorganisationen ska anpassas för att på ett bra sätt stödja den nya nämndstrukturen.

Politikens syftet med omorganisationen

 • En tydlig ambition att generellt stärka den politiska styrningen av Luleå kommun.
 • Service, kompetensförsörjning och samhällsplanering behöver en ökad politisk närhet. Förändringen behöver synas även i förvaltningsorganisationen.
 • En tydlig politisk förväntan av att se förbättrade leveranser från tjänsteorganisationen då det gäller service och bemötande till medborgare och företag samt lyhördhet till den politiska viljan.

Tre nya förvaltningar

Förslaget innebär bland annat att tre nya förvaltningar bildas:

 • infrastruktur- och serviceförvaltningen, chef Helén Wiklund Wårell
 • kommunstyrelsens förvaltning, formell förvaltningschef kommundirektör, biträdande förvaltningschef Emma Breheim
 • utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, chef Maarit Enbuske.

Nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen, kommunstaben, arbetsmarknadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen kommer att upphöra och deras respektive verksamheter fördelas på de nya förvaltningarna.

Arbetet med omorganisationen har pågått sedan oktober 2022. Public Partner har anlitats som processledare och har genom intervjuer, analysseminarier och andra inspel från berörda verksamheter tagit fram en rapport som utgjort underlag till förslaget.

Förslaget gäller en övergripande förvaltningsorganisation. Den detaljerade organisationen tas fram i respektive förvaltning av förvaltningscheferna.

Förslag på ny nämndstruktur

Kommundirektörens förslag till ny nämndstruktur:

 • Stadsbyggnadsnämnden byter namn till infrastruktur- och servicenämnden.
 • En ny arbetsmarknads- och gymnasienämnd skapas, med 13 ledamöter och 13 ersättare.
 • Barn- och utbildningsnämnden byter namn till utbildningsnämnd.

I övrigt oförändrad nämndstruktur.

Tidsplan

 • Kommundirektören beslutar om fastställande av ny förvaltningsorganisation i juni.
 • Den detaljerade förvaltningsorganisationen tas fram i respektive förvaltning och beslutas i oktober.
 • Ny nämndstruktur träder i kraft i september.
 • Ny förvaltningsorganisation träder i kraft 1 januari 2024.

Sidan uppdaterades den 25 april 2023