Arbetsutskottet: hamnen, Bävern och Luleåförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag 22 ärenden, bland annat en finansieringslösning för hamnens utbyggnad, förfarandet för arkitekttävlingen kvarteret Bävern samt ett nytt reglemente för nämnderna.

Nytt nämndreglemente

Den nya styrande koalitionen efter valet 2022 mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på förändrad nämndstruktur. Uppdraget handlade i korthet om att renodla kommunstyrelsens roll med helhetsansvar för samhällsplaneringen och bilda en ny nämnd med ansvar för kompetensförsörjning och gymnasieskola.

Nu är förslaget till nytt nämndreglemente för kommunens nio nämnder klart. Vissa servicefunktioner föreslås flyttas över till stadsbyggnadsnämnden som byter namn till infrastruktur- och servicenämnd. En ny arbetsmarknads- och gymnasienämnd skapas med 13 ledamöter och 13 ersättare. Barn- och utbildningsnämnden byter namn till utbildningsnämnd.

Utöver kommunstyrelsens ordförande och första vice ordförande benämns även de heltidsarvoderade gruppledarna som kommunalråd. Inget arvode utgår med anledningen av titeln kommunalråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget.

Nya sätt att hantera Luleåförslag

Luleåborna kan sedan 2003 lämna förslag om hur de vill utveckla sin kommun. Hanteringen av förslagen har ofta varit långdragna och många förslag har behövt avslås eftersom det inte funnits resurser till dessa.

Arbetsutskottet ställde sig bakom ett förslaget att kommunen avsätter två miljoner kronor årligen under perioden 2024–2025 för att realisera vissa förslag. I oktober 2023 ska även ett nytt arbetssätt införas som innebär att en arbetsgrupp, med representanter från de förvaltningar som berörs, direkt får uppdraget att utreda hur förslaget kan realiseras. Tidigare gick medborgarförslaget först till fullmäktige för vidare beredning.

- Vi hoppas på det sättet att påskynda processen för att hantera medborgarnas förslag. Luleåborna ska känna att de kan påverka sitt närområde, säger Carina Sammeli.

Omröstningsförfarandet tas bort. Förslagen ska syfta till att förbättra medborgarens närområde, möjliggöra för aktivt friluftsliv eller utveckla Luleå i en positiv riktning.

SFI för flyktingar från Ukraina

I Luleå finns det för närvarande drygt 100 vuxna flyktingar från Ukraina. Gruppen flyktingar från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet och där ingår inte rätten till språkundervisningen Svenska för invandrare (SFI). Efter ett nämndinitiativ från Centerpartiet föreslår nu arbetsmarknadsförvaltningen att den befintliga organisationen byggs ut så att även flyktingarna från Ukraina kan delta i SFI. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

Miljardbehov i hamnen – förslag på finansieringslösning

Luleå Hamn ska byggas ut för att vara logistiknavet i den gröna omställningen. Det planeras för allvädersterminaler, coilshotell, hamnplaner och skrotgårdar samt ny järnväg.

För att möjliggöra detta krävs en finansieringslösning.

Investeringsbehovet kan uppgå till sju till tio miljarder kronor, exklusive projektet Malmporten, och detta är helt omöjligt för kommunen och kommunkoncernen att klara av på egen hand.

En arbetsgrupp har undersökt flera alternativ eller modeller för samverkan och kommit fram till att en koncession kan vara rätt väg att gå. Förslaget till beslut är att fullmäktige ger Luleå Hamn AB i uppdrag att ta fram en modell för koncession och samverkan där flera aktörer designar, bygger, finansiera, driftar och underhåller det som ingår i koncessionen.

– Med tanke på att vi ska använda skattemedel på rätt sätt samtidigt som vi behöver möjliggöra för hamnens expansion låter en lösning med koncessionsmodellen som gångbar, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli.

Utskottet ställde sig bakom förslaget.

Förslaget klart för tävlingen i kvarteret Bävern

Området vid före detta brandstationen i Luleå centrum är ett av Luleås mest attraktiva lägen. Fastigheten i kvarteret Bävern ska utvecklas till ett hållbart och innovativt blandkvarter med hög arkitektonisk verkshöjd. Nu finns ett förslag på hur förfarandet kan se ut, som arbetsutskottet ställde sig bakom.

Kommunen bjuder in tävlingsteam att delta i en prekvalificering inför markanvisningstävlingen. Fem tävlingsteam väljs ut för att gå vidare i en arkitekttävling inför markanvisningen. Beslutet om vilka aktörer som väljs ut till arkitekttävlingen fattas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med prekvalificeringen är att säkerställa att byggaktören har förmågan att genomföra sitt förslag med hög kvalitet. Prekvalificeringen planeras starta den 15 maj.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 24 april 2023