Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 24 april 22 ärenden, bland annat en finansieringslösning för hamnens utbyggnad, förfarandet för arkitekttävlingen kvarteret Bävern samt ett nämndinitiativ om att införa SFI för flyktingar.

Miljardbehov i hamnen – förslag på finansieringslösning

Luleå Hamn ska byggas ut för att vara logistiknavet i den gröna omställningen. Det planeras för allvädersterminaler, coilshotell, hamnplaner och skrotgårdar samt ny järnväg.

För att möjliggöra detta krävs det en finansieringslösning.

Investeringsbehovet kan uppgå till sju till tio miljarder kronor, exklusive projektet Malmporten, och detta är helt omöjligt för kommunen och kommunkoncernen att klara av egen hand.

En arbetsgrupp har undersökt flera alternativ eller modeller för samverkan och kommit fram till att en koncession kan vara rätt väg att gå. Förslaget till beslut är att fullmäktige ger Luleå Hamn AB i uppdrag att ta fram en modell för koncession och samverkan där flera aktörer designar, bygger, finansiera, driftar och underhåller det som ingår i koncessionen.

– Med tanke på att använda skattemedel på rätt sätt samtidigt som vi behöver möjliggöra för hamnens expansion låter en lösning med koncessionsmodellen som gångbar, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli.

Förslaget klart för tävlingen i kvarteret Bävern

Området vid före detta brandstationen i Luleå centrum är ett av Luleås mest attraktiva lägen. Fastigheten i kvarteret Bävern ska utvecklas till ett hållbart och innovativt blandkvarter med hög arkitektonisk verkshöjd.

Nu är förslaget för hur detta kan ske klart för politiskt beslut.

Kommunen bjuder in tävlingsteam att delta i en prekvalificering inför markanvisningstävlingen. Fem tävlingsteam väljs ut för att gå vidare i en arkitekttävling inför markanvisningen. Beslutet om vilka aktörer som väljs ut till arkitekttävlingen fattas i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med prekvalificeringen är att säkerställa att byggaktören har förmågan att genomföra sitt förslag med hög kvalitet.

Prekvalificeringen planeras starta den 15 maj.

Se föredragningslista

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 19 april 2023