Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska på sitt kommande sammanträde den 27 mars bland annat behandla ett antal markanvisningar för industrietableringar och nya bostäder.

Markanvisningar inom Luleå Industripark

Företaget Green Wolverine AB föreslås få markanvisning för ett 40 hektar stort område inom Luleå Industripark för att bygga en gödselfabrik. Det är Grupo Fertiberia som planerar att bygga en anläggning för produktion av grön ammoniak och grön gödsel. Projektet går under namnet Green Wolverine. Vätgasen som är viktig för produktionen planeras att framställas på annan plats och transporteras med pipeline till anläggningen.

Spanska Grupo Fertiberia är den största producenten av växtnäring på den iberiska halvön och i Frankrike och Green Wolverine AB är dotterbolag till Fertiberia Sverige AB.

Ett överlåtelseavtal har upprättats som reglerar de villkor och förutsättningar som gäller för etableringen. Markanvisningen ska gälla längst till och med slutet på 2025. Köpeskillingen ska baseras på marknadsvärdet av industrimark i området vid tiden för tecknande av överlåtelseavtalet.

Duroc Rail AB som tillverkar järnvägshjul till gods- och personaltrafik föreslås få markanvisning inom Luleå Industripark. Verksamheten finns enbart i Luleå och sysselsätter 50 årsanställda och även flertalet lokala entreprenörer och underleverantörer.

Duroc Rail AB hyr idag lokaler för sin verksamhet i Luleå av SSAB. Med anledning av den ombyggnad som SSAB ska göra av sin anläggning behöver företaget hitta nya lokaler för sin verksamhet och önskar därför en markanvisning på Hertsöfältet inom Luleå Industripark. Bolaget planerar anläggning så att en utökning av befintlig verksamhet möjliggörs.

Byggandet i Kronandalen fortsätter med fler kvarter vid östra entrén

Bonava Sverige AB föreslås få markanvisning för tre fastigheter på Kronandalen: Kåsan 1 och Ryggsäcken 1 för sammanlagt cirka 170 bostadsrättslägenheter samt fastigheten Termosen 1 för 18 radhus.

Dessutom föreslås Bonava Sverige AB få markanvisning av fastigheten Vandraren 1 för att bygga ett parkeringshus.

Se handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kontaktperson:
Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073 051 87 92

Sidan uppdaterades den 22 mars 2023