Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 16 mars behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt elva ärenden som går till socialnämnden för beslut 30 mars. Bland annat länsgemensamma strategier för nära vård och för suicidprevention.

Tillsammans för nära vård i Norrbotten

För att möta framtidens utmaningar och behov pågår en omställning av hälso- och sjukvårdssystemet i hela Sverige. Omställningen kallas ”Nära vård” och utgår från varje persons behov och förmågor. Stort fokus läggs på förebyggande och hälsofrämjande insatser och att erbjuda bra stöd för egenvård.

Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande hos medborgarna och för att det ska uppfyllas behövs

  • Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Ökad personcentrering och delaktighet
  • Stärkt gemensam primärvård
  • Öppnare vårdformer

Den 1 december 2022 har Norrbottens kommuners styrelse beslutat att rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma strategin. Socialnämnden föreslås rekommendera kommunstyrelsen att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Handlingsplan Suicidprevention i Norrbotten 2022–2030

Syftet med handlingsplanen är att Norrbottens kommuner och Region Norrbotten genom gemensamma insatser ska minska antalet suicid och suicidförsök i Norrbottens län. Länets 14 kommuner och Region Norrbotten har tillsammans med brukarorganisationer tagit fram länets första gemensamma suicidpreventiva handlingsplan.

Socialnämnden föreslås anta handlingsplanen och att arbetet tas om hand inom initiativet Trygg i Luleå, ett samarbete mellan kommunens förvaltningar och andra myndigheter för att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Norrbottens kommuner bidrar med 759 000 kr till satsningen.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 16 mars Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Lena Kruse, verksamhetschef, socialförvaltningen, 0920-45 30 00

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 mars 2023