Luleå kommuns årsredovisning: Starkt resultat och fortsatt befolkningstillväxt

Luleå kommun redovisar ett resultat på 438 miljoner kronor för 2022. Överskottet beror till stor del på att intäkterna från skatter och statsbidrag blev betydligt högre än förväntat, samt reavinster vid försäljning av tomträtter. Kommunen gör ett starkt resultat trots ett år som präglats av ekonomisk osäkerhet med stigande inflation och höjda räntor. Det visar förslaget till årsredovisning som behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag den 13 mars.

– Ett oroligt år i världen och Europa samtidigt som de gröna investeringarna i Luleå tog fart på riktigt. Vi ser att Sverige och Europa följer utvecklingen här med stort intresse, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Luleås befolkning ökade under 2022 med 377 personer till 79 244 invånare. Flyttningsöverskottet hamnade på 424 personer, födelsenettot på -98 personer. De låga födelsetalen är en trend som syntes i hela Sverige under året.

– Jämfört med 2021 är det fler som väljer att stanna i kommunen idag, men tillväxttakten måste öka om vi ska nå målet om 100 000 invånare 2040. Vi kommer att kunna erbjuda intressanta jobbmöjligheter under den närmaste 10-årsperioden och samtidigt ska vi bygga en attraktiv stad och sprida den bilden över landet, säger Carina Sammeli.

God ekonomisk hushållning

Kommunen nådde sina uppställda finansiella mål med en stabil soliditet både i kommunen och kommunkoncernen. Överskottsmålet på två procent uppnåddes och även målet om att max tio procent av intäkterna ska gå till investeringar.

– Vår samlade bedömning är att vi har en god ekonomisk hushållning. Tack vare vårt starka resultat har vi klarat av att själva finansiera våra investeringar under året utan att ta några nya lån. Det är en bra grund inför kommande år som ger oss goda förutsättningar att fortsätta bygga ett hållbart och attraktivt Luleå, säger ekonomichef Lena Sallkvist.

Investeringsnivån ökar

Investeringsnivån ökade med 136 miljoner jämfört med 2021 till 515 mkr vilket beror på att investeringsnivån är på väg upp efter år 2021 där covid-19 orsakade förseningar och förskjutningar av ett flertal investeringsprojekt. Bland de största investeringarna kan nämnas Östra länken, Hertsö badhus samt vägunderhåll.

– Vi har kommit en bra bit längs vägen att ställa om verksamheten så att vi både är en attraktiv och växande kommun, utan att lämna för stora skulder till nästa generation. Våra goda resultat de senaste åren har gett oss en bra grund inför den ekonomiska utmaning vi står i med den stigande inflationen och oron i omvärlden. Att vi är en kommun med förhållandevis god ekonomi är ett viktigt utgångsläge när vi nu ser ett kraftigt ökat behov av mycket stora investeringar under kommande år kopplat till den gröna omställningen, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

För mer information kontakta:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070-228 77 51
Lena Sallkvist, ekonomichef, 073-228 48 10

Förslag till årsredovisningen finns i kallelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars 2023

Sidan uppdaterades den 8 mars 2023