Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 27 februari

I dag höll kommunstyrelsens arbetsutskott sitt sammanträde i Luleå. Totalt 16 ärenden behandlades vid dagens möte. Utskottet godkände bland annat ett förslag om försäljning av en fastighet på Bergviken, samt förslag om bildandet av två dotterbolag till Luleå Hamn.

Förslag till beslut gällande försäljning av fastigheten Daggkåpan 4

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-09 att en ny detaljplan för fastigheten Daggkåpan 4 vid behov skulle upprättas.

En ny detaljplan har därefter tagits fram i syfte att använda fastigheten för centrumändamål. Fastigheten har varit ute till försäljning genom anbudsförfarande. Högsta anbudet på 3 050 000 kr lämnades av Galären i Luleå AB.

I dag godkände arbetsutskottet förslaget om en försäljning av fastigheten. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Bildande av dotterbolag till Luleå Hamn AB

Luleå Kommunföretag AB föreslår att två nya dotterbolag till Luleå Hamn AB ska bildas. Varav nr 1 ska användas till projekt Framtidens Hamn (Nya Luleå Hamn utveckling) och nr 2 till projekt Malmporten.

Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget, att uppdra till VD för Luleå Hamn AB, att anskaffa två bolag. Bägge bolagen ska vara 100 % ägda dotterbolag till Luleå Hamn AB. Beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bland övriga ärenden:

  • Information om Luleå kommuns arbete med webbplatsen lulea.se samt platsvarumärket
  • Godkännande av förslag att finansiera evenemanget SM i skidorientering 2023

Föredragningslista Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 27 februari 2023