Ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari

I dag samlades kommunstyrelsens arbetsutskott för sammanträde i Luleå. Utskottet ställde sig bland annat bakom en detaljplan för ett nytt arbetsplatsområde i Rutvik. De godkände en granskningsutställan för Utvecklingsplan för Porsön. Utskottet fick även en information om nya näringslivsanalyser. Utskottet behandlade totalt 9 ärenden.

Antagande av detaljplan för del av Rutvik, del av Rutvik 14:17

Ett nytt arbetsplatsområde kan bli aktuellt i Rutvik. Planområdet är i dag obebyggt och består till största delen av skog. Området är cirka 35 hektar stort och ligger söder om byakärnan i Rutvik, Rutviksvägen och väster om väg E4. Syftet med detta planuppdrag från 2021, är att skapa förutsättningar för ett nytt arbetsplatsområde där nya verksamheter ska kunna etableras.

Utskottet ställde sig bakom förslaget, att rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Rutvik.

– Vi har ett stort behov av mark till verksamheter, så att få en detaljplan för Rutvik är ett viktigt steg för att fortsätta utveckla Luleå, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Godkännande av Utvecklingsplan Porsön för granskningsutställan

Syftet med utvecklingsplanen för Porsön är att ange inriktningen för stadsdelens långsiktiga utveckling. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Planförslaget ställdes ut för samråd i november-januari 2022. Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kompletterats inför granskning.

Utvecklingsplan Porsön omfattar bland annat:

  • Fördjupning av översiktsplanen
  • Mark- och vattenanvändningskarta
  • Samlad konsekvensbeskrivning inklusive barnkonsekvensanalys och miljökonsekvensbedömning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ställa sig bakom förslaget, att godkänna Utvecklingsplan Porsön – fördjupning av översiktsplanen för granskningsutställning. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Carina Sammeli: – Porsön är ett växande område, och vi har sett ett stort behov av att ta nya tag i planeringen av området. Denna plan ger möjligheter för området att utvecklas och fler människor och verksamheter att trivas där.

Bland övriga ärenden

  • Information om två aktuella näringslivsanalyser
  • Upphandling: Reparations- och underhållsupphandling gällande VS och kyla

Kontaktperson: Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, 073-051 87 92

Länk till ärendelista Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 13 februari 2023