En alt-text

Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 15 februari 2023

På Miljö- och byggnadsnämnden sammanträde står bland annat bygglov för Talga AB inom Luleå Industipark -Hertsöfältet och ny mast för kommunikation på Storbrändön i Luleå skärgård. Totalt behandlar nämnden 17 ärenden.

Talga AB söker bygglov för nya industribyggnader och skyltar på Luleå Industripark – Hertsöfältet

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja Talga AB bygglov för nybyggnad av industribyggnader och skyltanordningar på fastigheten Hertsön 11:1010, Luleå Industripark – Hertsöfältet.

Den ena byggnaden kommer inrymma en grafitreningsanläggning och i den andra kommer anodmaterial för batterier att tillverkas från grafitmalm. Byggnaden för grafitreningsanläggningen får en byggnadsarea på 14 617,8 m2 och en bruttoarea på 16 458,9 m2. Den andra planerade industribyggnaden får en byggnadsarea på 21 454,7 m2, en bruttoarea på 24 719,4 m2 och en öppenarea på 580 m2. Skyltarna får en area på 27 m2 vardera som blir bakgrundsbelyst och placeras på byggnadens nordöstra och sydöstra fasad.

Byggnadernas totalhöjd är 24,65 meter. Industribyggnadens fasad består av prefabricerade paroc element i en mörkgrå kulör. Fönster, dörrar och ventilationsöppningar får samma kulör som fasaden eller liknande. Trappor och rörställning byggs i galvaniserad stål. Taket förses med ett svart papptak.

I verksamheten kommer anodmaterial för batterier att tillverkas från grafitmalm bruten i de planerade gruvorna i Vittangi, Kiruna kommun. Koncentratet transporteras sedan med lastbilar i säckar från Vittangi till planerad anläggning i Luleå. Avfall, återvinning och restprodukter som produceras inne i fabrikerna kommer i mindre mängder att lagras inne i fabrikerna för att därefter placeras i containrar i anslutning till fabrikerna för att sedan forslas bort för vidare hantering.

Bygglov för mast och teknikbodar på Storbrändön

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja On Tower Swedan AB bygglov för nybyggnad av en samhällsmast och två teknikbodar på fastigheten Storbrändön 3:3. Masten planeras bli ett 45 meter högt ostadgat fackverkstorn med två tillhörande prefabricerade teknikbodar. Teknikbodarna får en brutto- och byggnadsarea på ca 9 m2 vardera.

Mastens syfte är att skapa bättre trådlösa kommunikationer i Luleå skärgård. Området för sökt åtgärd är belägen på Storbrändöns östra sida i direkt anslutning till en mindre väg och är omgärdad av barrskog. Marken har berg i dagen och fundament kommer borras ner i berget, injiceras och övergjutas med plintar ovan mark. Teknikbodarna placeras på plintar ovan mark.

Bygglov för utedass på ön Stensborg

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja Kultur- och fritidsförvaltningen bygglov och meddela startbesked för nybyggnad av utedass på fastigheten Innerstaden 2:1. Utedasset är tänkt att placeras på ön Stensborg som ligger ca 2,4 kilometer söder om centrala Luleå. Utedasset får en byggnadsarea på 3,2 m2 och en bruttoarea på 1,94 m2 och är tänkt att placeras vid viken i anslutning till kommunens hamnanläggning. Utedasset planeras ha en förmultningstank och solcellsventilation.

Ändring av marknivån på delar av Björkelunds- och Lulevägen i Gammelstad

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bevilja Luleå kommun marklov för ombyggnad av delar av Björkelunds- och Lulevägen som går genom Gammelstads kyrkstad. Det finns idag problem med avvattning och snöröjning vilket har en negativ påverkan på kyrkstadens bebyggelser och tomter intill vägen. Åtgärderna består av att sänka nivån på vägen och genom uppdatering av dagvattensystemet för att bevara de kulturhistoriska värden. Den sökta åtgärden innebär att markens höjd på delar av kvartersmark kommer att ändras.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

  • Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64
  • Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023