En alt-text

En bildtext

Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 februari 2023

Förslag till detaljplan för Kombiterminal i Gammelstad och kvarteret Ripan samt förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Bensbyvägen — det är några av de fem ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till.

Detaljplan – möjliggör för utökning av Kombiterminal i Gammelstad

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplan för Notviken 4:40. Kombiterminalen i Gammelstad är en av sex noder för godshantering i Sverige och planens syfte är att möjliggöra en ökning av kombiterminalens kapacitet när det gäller utrymme för spår, lastning, lossning och lagerytor.

Detaljplan - möjliggör för tillbyggnad av Ripan 13

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anta detaljplan för del av centrum, Ripan 11 – 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av Ripan och att det sker med hänsyn till kvarterets kulturmiljö och arkitektoniska uttryck.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder del av Bensbyvägen

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att stänga Truppvägens anslutning till Bensbyvägen i syfte att höja trafiksäkerheten för vägsträckan. Hastigheten på Bensbyvägen är 70 km/h förbi korsningen och enligt beräkningar passerar över 9000 fordon per dag. Det gör att trafiksäkerheten i korsningen är bristfällig då det saknas refug eller liknande för de trafikanter som ska göra en vänstersväng in till Truppvägen.

Verksamhetsberättelse 2022

På stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott presenteras verksamhetsberättelsen för 2022.Uppdraget för Stadsbyggnadsnämnden är att bidra till att alla i Luleå ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region.

Verksamhet
Måluppfyllelsen för 2022 är god och av kommunfullmäktiges fyra utvecklingsområden är tre bedömda som uppfyllda (gröna) och ett rött (Minskad klimatpåverkan). Några axplock av händelser under året följer: Sju detaljplaner lämnats för antagande och elva nya startats upp och detaljplaneprogrammet för Luleå kommuns nya bostadsområde Hertsöheden, där innovation och hållbarhet har ett stort fokus, fortlöper enligt tidplan. Vidare har beslut tagits om ny skola, bibliotek, sporthall och fritidsgård på Hertsön och byggnationen av Hertsö badhus har påbörjats. På Kronanområdet fortgår byggnation av nya bostäder samt Origoparken. Upprustningen av Stadsötorget i Gammelstad är klar och upprustningen av Porsö centrum har påbörjats i samarbete med Lulebo och Svenska kyrkan, färdigställs under 2023. Saneringen av kvicksilverförorenade sediment i Karlsvik/Karlshäll har fortsatt under året och följer tidplan och går positivt mot budget.

Ekonomi
Omvärldsfaktorernas påverkan på stadsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter har varit omfattande under året, inte minst till följd av inflationen samt störningarna i logistik- och transportflödet, som påverkat förvaltningens ekonomi negativt.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar för helåret en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen består av underskott avseende akut felavhjälpning inom gatubelysning (reparationer av trasig belysning/kabelbrott), lägre parkeringsintäkter, ökade kostnader för dagvatten och vinterväghållning. Även kostnader för beläggningsunderhåll av gator och vägar har ökat mot budgeterat, något som delvis beror på en mild höst som skapar sämre vägkvalitet, men som i sin tur som förlängt möjligheten till mer underhåll. För fastighet och verksamhetsnära service beror underskottet på ökade kostnader för etablering av moduler (Hertsöskolan) samt ökade kostnader för lokalbanken.

Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023