Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder på måndag den 30 januari. Bland de 10 ärenden som behandlas finns förslag till planuppdrag för Mjölkudden centrum.

Mjölkudden fortsätter att utvecklas

Mjölkudden är ett strategiskt viktigt område i Luleå. Det är nära centrum, nära universitetet och infarten till Luleå. Intresset för att bygga på Mjölkudden är stort och kommunen har fler planuppdrag på gång, bland annat förtätning på Lulebos område intill Mjölkudden centrum och ny bebyggelse vid Mjölkuddsrondellen. På måndag ska politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till ytterligare ett planuppdrag.

Det är Hemsö och Stålstaden som vill att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för Mjölkudden centrum. Hemsö och Stålstaden äger fastigheterna Mjölkudden 3:11 och Skepparen 5. Dagens detaljplan medger inte den bebyggelse och utveckling som fastighetsägarna önskar och därför har de ansökt om ny detaljplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska på måndag den 30 januari ta upp förslaget om att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området. Om arbetsutskottet godkänner förslaget kommer kommunen att tillsammans med fastighetsägarna påbörja arbetet med att utreda förutsättningar för att utveckla området. Utredningen kommer bland annat att titta på byggnadshöjder, infrastruktur och kulturmiljövärden.

Länk till ärendelistan

Kontaktperson:
Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, 073 - 051 87 92

Sidan uppdaterades den 10 februari 2023