Ärenden till socialnämndens arbetsutskott

Den 12 januari behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 10 ärenden som går till socialnämnden för beslut 26 januari. Bland annat verksamhetsberättelse 2022.

Verksamhetsberättelse 2022

Inom ramen för socialnämndens uppdrag bedöms måluppfyllelsen ha uppnåtts i alla fyra utvecklingsområden:

 • Ökad jämlikhet
 • Mer jämställd fördelning av makt och resurser
 • Minskad klimatpåverkan
 • Starkare ekonomi för tillväxt

Ökad jämlikhet - Resultatet visar en positiv utveckling när det gäller att få fler att vända sig till förebyggande och främjande verksamhet för råd och stöd. Det är en betydligt större andel kvinnor som söker råd och stöd inom Folkhälsas mottagningar förutom till RoS (Råd- och Stödmottagningen) där det är fler män som söker för egen problematik.

Mer jämställd fördelning av makt och resurser - Det våldsförebyggande arbetet med fokus på maskulinitet och tidiga insatser har under 2022 utvecklats och i samverkan med andra aktörer genom flertalet olika aktiviteter. Till exempel har EQ mottagningen i samarbete med gymnasiet vunnit Norrbottens jämställdhetspris gällande konceptet ”Sunda relationer”.

Minskad klimatpåverkan - En klar förbättring beträffande koldioxidutsläpp i förhållande till 2019 kan skönjas. Tjänsteresor i samband med utbildningar och konferenser har till stor del ersatts av webbinarier och teamsmöten. Eventuella resor planeras på bästa sätt, genom exempelvis resa med kollektivtrafik, promenad, cykel samt samåkning där det är möjligt. Vid längre resor används i första hand kommunens egna fordon i stället för hyrbilar.

Starkare ekonomi för tillväxt - Som en del i förvaltningens bidrag till Luleås attraktionskraft och framtidstro har det planenligt genomförts intern och extern marknadsföring kopplat till #blommaut och ”Spela roll!”. Utifrån kommunövergripande kompetensförsörjningsplan 2022–2024 pågår arbetet med att upprätta förvaltningens handlingsplan för fortsatt omhändertagande av de olika delarna: Attrahera, Rekrytera, Utveckla och Behålla.

Socialnämnden föreslås godkänna verksamhetsplanen.

Återrapportering av statsbidraget inom vård och omsorg

Socialnämnden beslutade i maj 2022 att rekvirera statsbidrag på drygt 4,7 miljoner kr för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Nästan alla medel har använts till olika satsningar, till exempel:

 • Arbetet med sömlös vård har fortsatt utvecklas.
 • Kompetensutveckling med inriktning demens för medarbetare från andra kulturer.
 • Genomfört Seniorvecka oktober 2022.
 • Fortsatta investeringar för att ytterligare öka möjligheter till aktiviteter och social samvaro på dagverksamheter och på vård och omsorgsboenden.
 • Projekt aktivitetssamordnare förlängdes oktober – december 2022.
 • Satsning på specialistavdelningar med inriktning mot demens för att utveckla möjligheterna till aktiviteter för målgruppen. Även satsat på att skapa en inneträdgård för en lugnande och tryggande miljö för målgruppen.
 • Utvecklat arbetssätt för att öka användandet av digital teknik i stöd i hemmet.
 • Kartlagt och utvecklat måltidssituationen inom vård och omsorgsboenden och stöd i hemmet för att stödja ett hälsosamt åldrande och minska känslan av ensamhet.

Socialnämnden föreslås godkänna återrapporteringen.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 12 januariLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande, 0920-45 30 00