Ärenden inför miljö- och byggnadsnämnden 21 december 2022

Bygglov för nybyggnad av ett affärshus/digital lanthandel i Bensbyn och bygglov för nybyggnad av en 16 meter hög silo i Måttsund – det är två av de 13 ärenden som miljö- och byggnadsnämnden ska ta ställning till den 21 december

Bygglov för nybyggnad av affärshus/digital lanthandel i Bensbyn

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja bygglov till Närbutiker i Norr AB för nybyggnad av affärshus/digital lanthandel på fastigheten Bensbyn 3:47.

På fastigheten finns idag en lokal för försäljning av matlådor och fastigheten ligger i direkt anslutning till Benzeliusvägen. Fastigheten består till största delen av grus och gräs och anses som lämplig för ändamålet. Utformningen knyter an till omgivande förhållanden och bidrar till en god helhetsverkan.

Bygglov för nybyggnad av silo i Måttsund

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att bevilja Swerock Betongfabrik bygglov för nybyggnad av silo på fastigheten Måttsund 12:9. Silon ska få en höjd om cirka 16 meter och en diameter om 3,3 meter.

På fastigheten finns redan ett flertal industribyggnader. Den nya silon placeras i nära anslutning till redan befintliga silos.

Se ärendelista (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden)

Kontakt:

• Patrik Wallgren, miljö- och byggchef, 073-096 63 64

• Maritha Meethz, ordförande miljö- och byggnadsnämnden, 072-207 79 73

Instans:

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum när anslaget sätts upp:

Datum när anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekreterare:

LÄNK TILL FIL