Ärenden inför stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 december 2022

Ny gång- och cykelväg på Avaviksvägen Hertsön, gatuprojekt under 2023, förbättrad felanmälanshantering — det är några av de 12 ärenden som stadsbyggnadsförvaltningens arbetsutskott ska ta ställning till den 8 december 2022.

Ny gång- och cykelväg på Avaviksvägen Hertsön

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg längs Avaviksvägen längst ut på bostadsområdet Hertsön. Arbetet sker i samband med LUMIREs arbete med Östra länken och planeras till våren 2023. I ett senare skede planeras en förlängning av gång- och cykelvägen längs Hertsövägen samt efter Gräsörvägen inne på Hertsöfältet.

Gatuprojekt under 2023

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd samt besluta godkänna projektbudgeten för reinvestering gator och vägar under 2023.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering över vägnätet status. Syftet med detta var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Utifrån inventeringen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag över förbättringsarbeten på gator och vägar som ska finansieras från reinvesteringsbudgetens anvisade medel. När bostadsgator byggs om så smalnas beläggningsytorna av till 5,5 meter. Detta görs för att hålla nere hastigheterna, få mindre framtida yta att underhålla men också för att få mer gröna ytor i vägområdena.

Tryggast i Luleå – förbättrad felanmälanshantering

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta att rekommendera kommunstyrelsens arbetsutskott att från potten för strategiska utvecklingsmedel bevilja stadsbyggnadsnämnden medel för fortsatt utveckling av prototyper, vidareutveckling och support av felanmälanshanteringen i kommunen.

Utifrån ett invånarperspektiv finns det idag för många kanaler in och det saknas ofta återkoppling på inrapporterade upplevda fel. Det önskade framtida läget är att både invånare och medarbetare i Luleå kommun upplever en enklare hantering.

Det har också framförts ett behov av ytterligare en digital kanal för att kunna rapportera upplevd otrygghet i staden som en del i arbetet med ”Effektiv Samordning för Trygghet” (EST). Målet med EST är att kunna arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i offentlig miljö på ett effektivt sätt.

Bland övriga ärenden

  • Nytorgsterrassen – nytt namn på en plats vid Nygatan/Storgatan/Nytorget. Byggdes med stenar från Stadshotellets terrass då den revs.
  • Fastställa namn på ett flertal parker – stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås besluta att godkänna namnen Cedern, Fågeldammsparken, Järnvägsparken, Kilparken, Ingridspark, Hertsö kullar, Tummelplatsen, Malmuddens strandpark, Bagarstugeparken, Olofsparken samt Vinkelgrändsparken.
    Kallelse till sammanträdet

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 2 december 2022